Dziewięcioosobowa podkomisja specjalna zajmie się dalszymi pracami nad projektem na wniosek posła Jacka Protasa (PO).

Jak poinformował obecny na posiedzeniu komisji wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński, nowelizacja ma na celu doprecyzowanie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz zdefiniowanie działalności „zarządzanie nieruchomościami” oraz „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.

„Proponowane zmiany zmierzają do doprecyzowania przepisów i zdefiniowania niektórych pojęć. Naszym zdaniem zapewni to przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami” – podkreślił Smoliński.

W projekcie zdefiniowano określenie „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”. Jak zaznaczył wiceminister, „ma to na celu ograniczenie ryzyka, że pośredniczeniem lub zarządzaniem będą zajmowały się przypadkowe osoby”. Zaproponowano, aby czynności te mógł wykonywać tylko przedsiębiorca.

Ponadto w projekcie rozszerzono definicję organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych o izby gospodarcze, które zrzeszają rzeczoznawców majątkowych.

W propozycji wprowadzono obowiązek dołączenia do operatu szacunkowego lub umowy o sporządzanie wyceny nieruchomości kopii polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podobne rozwiązania przewidziano w stosunku do pośredników i zarządców nieruchomości. W tym przypadku to kopia polisy będzie stanowić załącznik do umowy pośrednictwa lub umowy o zarządzaniu nieruchomością.

Nowelizacja zakłada również uszczelnienie systemu sankcji dla podmiotów działających na rynku obrotu nieruchomościami. Przewidziano kary finansowe za nieprzestrzeganie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Natomiast za wykonywanie czynności w zakresie szacowania wartości nieruchomości bez uprawnień zaproponowano grzywnę do 50 tys. zł.

W projekcie zawarto również zmiany dotyczące zasad gospodarowania nieruchomościami przez organy publiczne. Wprowadzono możliwość umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

W ocenie resortu propozycja ma na celu zachęcenie obywateli do partycypowania w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. „Zaproponowane rozwiązanie wprowadza korzystniejszy mechanizm określania wysokości opłaty adiacenckiej wobec osób, które dobrowolnie wniosły środki finansowe na budowę urządzeń infrastruktury technicznej” – dodał Smoliński.(PAP)