Poradnik ZUS: Renta rodzinna dla maturzysty i studenta na okres wakacji

Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty
Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2021
Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty
Jedno, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - taką pomoc mają otrzymać firmy szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego jest związane z tym, że istnieją dwa podmioty: opiekun oraz osoba, która potrzebuje opieki. Skoro sąd ustalił, że osoba wymagająca wsparcia zmarła, to postępowanie sądowoadministracyjne podlegało umorzeniu bez badania zasadności skargi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Aleksandra Partyk
29.07.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub...
Dorian Lesner Wroński Jerzy
29.07.2021
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

W sądach pracy papier wciąż górą

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Coraz częściej sądy powszechne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy odstępują od elektronicznych doręczeń. Wszystko dlatego, że system ma wiele błędów i jest uciążliwy dla pełnomocników, którzy zasypują sądy pytaniami. Zdaniem ekspertów, najpóźniej w ciągu kilku tygodni przepisy będą musiały zostać zmienione.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – proponuje resort pracy. Nowa wersja projektu ma kilka zmian, którym warto się przyjrzeć.
Grażyna J. Leśniak
28.07.2021
Prawo pracy
Projekt Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Z odliczenia nie skorzystają jednak osoby na umowach zlecenia i o dzieło. Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie. Do przychodów nie będą wliczane kwoty objęte autorskimi kosztami uzyskania przychodów.
Krzysztof Koślicki
28.07.2021
PIT Rachunkowość Polski Ład

Badanie: Pandemia katalizatorem zmian dla Polaków

Rynek Prawo pracy Koronawirus a prawo
Wywołane pandemią zawirowania na rynku pracy odbiły się na życiu prywatnym wielu pracowników. Co drugi Polak rozważał w trakcie ostatniego roku zmianę pracodawcy, a co piąty przyznaje, że z powodu pandemii jego wynagrodzenie zostało obniżone – wynika z najnowszego badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”.
Grażyna J. Leśniak
28.07.2021
Rynek Prawo pracy Koronawirus a prawo
Definicja pracy zdalnej powinna uwzględniać możliwość łączenia takiej pracy z tą w siedzibie zakładu pracy. Zasadą powinno być również łączenie pracy zdalnej co najmniej ze sporadycznymi, ale regularnymi spotkaniami w siedzibie pracodawcy oraz współpracownikami.
Tomasz Czerkies
28.07.2021
Prawo pracy

RPO interweniuje w sprawie osób, które wpadły w pułapkę rentową

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od osób pobierających rentę socjalną Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Chodzi o sytuacje, gdy przekraczają oni dopuszczalną kwotę przychodu, wynoszącego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. RPO wystąpił o stanowisko w sprawie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
27.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Kierowca doznał wypadku w trakcie rozwożenia towaru do klientów. ZUS odmówił mu prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym policjanci nałożyli na niego mandat. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziły się łódzkie sądy, które wskazały, że samo popełnienie wykroczenia nie daje podstaw do pozbawienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dorian Lesner
27.07.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii chce, by urzędy pracy były skoncentrowane nie tylko na zatrudnianiu bezrobotnych, ale również zaangażowały się w pracę z osobami, które chcą zmienić miejsce pracy, nabyć nowe kwalifikacje. Obecnie pracuje ono nad nowymi przepisami.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Prawo pracy
Trybunał uściślił przypadki, w których dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie ma zastosowania do działań wykonywanych przez żołnierzy. Dyrektywa nie przeszkadza, by okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz jest zobowiązany do pozostawania w koszarach, do których go przydzielono, lecz nie świadczy tam faktycznej pracy, był wynagradzany w inny sposób niż okres dyżuru, w trakcie którego żołnierz ten faktycznie wykonuje pracę – rzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Strategia migracyjna, która została skierowana do konsultacji społecznych, skupia się głównie na wyjazdach krótkoterminowych, przede wszystkim z państw położonych za naszą wschodnią granicą. Tymczasem istnieje konieczność sprowadzania do Polski pracowników również spoza krajów bliskich nam kulturowo – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2021
Rynek Prawo pracy
W pierwszym półroczu 2021 roku o około 13 proc. wzrosła - w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 - liczba pracodawców, którzy złożyli oferty do PUP-ów - wynika z danych MRPiT. W ostatnich dwóch kwartałach br. do urzędów wpłynęło też o ponad 27 proc. więcej propozycji pracy i aktywizacji zawodowej niż rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
26.07.2021
Rynek Prawo pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie planuje rozpoczęcia procedury ratyfikacyjnej żadnej konwencji MOP. Nie toczą się też prace, które miałyby na celu implementowanie którejś z nich. Tymczasem zdaniem związków zawodowych, lista tych, które powinny być wdrożone, jest długa. A według ekspertów, państwo - nie ratyfikując konwencji MOP - w milczący sposób zgadza się na wszystkie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy
Grażyna J. Leśniak
26.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą starać się o wsparcie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Jeśli w rodzinie jest osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, może ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z racji swojej choroby czy ułomności. Taką możliwość mają też opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Różne przepisy pozwalają starać się o taką formę wsparcia finansowego i niekiedy można je łączyć.
Grażyna Ordak
24.07.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia z obecnych 2,8 tys. zł, a stawki godzinowej – z 18,30 zł w 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2021
Domowe finanse Prawo pracy

Nowy pracodawca nie może wdrożyć PPE zamiast PPK

Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego nie zwolni z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym i umowy o prowadzenie PPK podmiotu zatrudniającego, który uzyskał ten status dopiero w 2021 roku i w związku z tym wdraża program PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych, a nie przejściowych.
Anna Puszkarska
23.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
OPZZ i Lewica żądają jak najszybszego włączenia do porządku obrad projektu w sprawie emerytur stażowych. Jak twierdzą, projekt w tej sprawie został złożony w Sejmie już rok temu i do dziś nie został mu nadany numer druku. W czwartek, w Sejmie odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Około 30 mln zł przelał Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom i opiekunom w ramach programu „Dobry Start”. Środki te obejmują około 100 tys. dzieci – poinformował w czwartek ZUS. Jak twierdzi, przejęcie przez Zakład obsługi tego programu to ogromne oszczędności dla państwa. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse
Zbiorowe doświadczenie pandemii sprawiło, że mniej się boimy nowych rozwiązań, mamy też większą świadomość wyzwań i problemów, jakie wiążą się z pracą zdalną - mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak twierdzi, szeroki katalog kwestii wymagających regulacji w porozumieniu daje stronom duży zakres swobody w określenia zasad świadczenia pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Prawo pracy BHP
Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy BHP
Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Ubezpieczenia społeczne
Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do brania urlopów w lipcu. Zdaniem ekspertów, to przygotowywanie się na ewentualny, ponowny lockodown i obniżanie kosztów przyszłych zwolnień, jeśli okażą się konieczne.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy
Jeśli podwładny na polecenie szefa wykonuje zadania służbowe poza biurem, przejazdu do miejscowości oddalonej od punktu standardowej aktywności zawodowej, nie wlicza się do czasu pracy. Inaczej jest u tzw. pracowników mobilnych. Ich podróże są niezbędnym elementem obowiązków pracowniczych i dlatego w całości wliczają się do czasu pracy.
Grażyna Ordak
21.07.2021
Prawo pracy
Członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali we wtorek poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się też do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu. Główny Inspektor Pracy chce wnioskować o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Prawo pracy BHP Finanse
Do tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Jednocześnie ZUS zarejestrował 1,3 mln płatności na kwotę ponad 930 mln złotych – podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z bonu skorzystali już opiekunowie ponad 3,5 mln dzieci.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Domowe finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski