Pies Cywil w ustawie o Policji, zwykły cywil - nie

Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Związkowcy z Policji walczą o uregulowanie statusu pracowników tej służby. Dziś osoby pracujące w administracji, wydziałach technicznych, logistycznych czy gospodarczych są zatrudniane na podstawie pięciu różnych ustaw, a najważniejsza dla tej formacji – ustawa o Policji, nie reguluje ich statusu. Za to unormowany w niej został już status zwierząt służbowych – psów i koni - wskazują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
12.08.2021
Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce odformalizować i przyspieszyć postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę zewnętrzną UE do powrotu z terytorium RP. Nowe przepisy mają też umożliwić pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
Grażyna J. Leśniak
11.08.2021
Prawo karne
Rozszerzenie definicji kodeksowej pracownika o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych to propozycja Forum Związków Zawodowych na rozwiązanie problemu tzw. umów śmieciowych. Eksperci są jednak sceptyczni. Są za jednakowym traktowaniem wszystkich utrzymujących się z własnej pracy w zabezpieczeniu społecznym, gwarantującym emerytury w przyszłości,
Grażyna J. Leśniak
11.08.2021
Prawo cywilne Prawo pracy
80 proc. pracodawców uważa, że powinni mieć dostęp do informacji, ilu pracowników w ich firmie zostało zaszczepionych przeciw Covid-19, a także wiedzieć, którzy konkretnie pracownicy zostali zaszczepieni – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Pracownicy nie mogą wymagać od przełożonych informacji na temat tego, ilu współpracowników przyjęło już szczepienie bądź żądać odizolowania pracowników niezaszczepionych od zaszczepionych. Kwestią delikatną pozostaje też namawianie i zachęcanie pracowników do szczepień – tutaj każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny – pisze Mikołaj Zając.
Mikołaj Zając
10.08.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ustalający nowe wzory deklaracji dla pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa szata graficzna dostosowująca się do dowolnych ustawień systemowych wybranych przez użytkownika to jeden z powodów zmian.
Grażyna J. Leśniak
10.08.2021
Prawo pracy BHP
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 26 sierpnia br. na posiedzeniu jawnym rozpozna pytanie prawne sądu drugiej instancji dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Problematyczna jest relacja finansowa między pracodawcą a inną firmą, która zatrudnia pracowników tej pierwszej na umowach cywilno-prawnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Samorządy chcą same ustalać u siebie płace

Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki stażowe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków, powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, którego wysokość – w granicach ustalonych w ustawie – określałby organ stanowiący jednostki - to propozycja Związków Powiatów Polskich. Samorządowcy chcą też przeniesienia tych zasad z rozporządzenia do ustawy
Grażyna J. Leśniak
10.08.2021
Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Czerwiec 2021 roku był pierwszym miesiącem od listopada 2020 roku, kiedy liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych spadła poniżej 40 tysięcy. W czerwcu ZUS wypłacił ich 35,7 tys. na łączną kwotę 142 704,2 tys. zł. Zdaniem ekspertów, to oznacza, że wychodzimy z czasu naznaczonego nadliczbowymi zgonami. W I półroczu br. ZUS wypłacił 254 tys. zasiłków pogrzebowych,
Grażyna J. Leśniak
09.08.2021
Ubezpieczenia społeczne

Składka zdrowotna obciąży dodatkowo najmniejszych przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Od nowego roku 9-proc. składka zdrowotna ma być liczona od dochodu. Co jednak z osobami na karcie podatkowej, które dochodu nie obliczają, a wysokość podatku określa im sam fiskus? Eksperci nie mają wątpliwości: nieodliczane 9 proc., to dodatkowy koszt przedsiębiorców. Kosztem stanie się nieodliczana składka zdrowotna płacona za pracowników. Pogorszy to warunki pracy i będzie niewspółmiernym obciążeniem przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Wysokość rekompensaty została obliczona na podstawie przepisów rozporządzenia, bo organ nie uwzględnił przedłożonej księgi przychodów i rozchodów, a urząd skarbowy nie chciał wystawić zaświadczenia o wysokości osiąganego dochodu. Takie rozstrzygnięcie nie było korzystne dla rezerwisty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą, gdyż ogranicza środki dowodowe, przy pomocy których żołnierz może wykazywać utratę dochodu.
Dorian Lesner
07.08.2021
Trybunał potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego. Prawo Unii nie wymaga jednak, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny – orzekł TSUE.
Grażyna J. Leśniak
06.08.2021
Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Praca zdalna ma mieć szerszy zakres zastosowania od telepracy, a dzięki możliwości świadczenia jej częściowo (hybrydowo) i większej elastyczności przepisów, ma być atrakcyjniejsza i częściej stosowana w praktyce. Z pewnością jako rozwiązanie stałe i kompleksowe zasługuje na aprobatę, gdyż zwiększy pewność pracowników i pracodawców co do możliwości korzystania z niej również po ustaniu stanu epidemii – pisze Michał Szuszczyński, radca prawny.
Michał Szuszczyński
06.08.2021
Prawo pracy

Osoby w wieku 55+ nie powinny pochopnie rezygnować z PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Zasada automatycznego zapisu oznacza, że pracodawca zapisuje do PPK pracowników, którzy są między 18 a 55 rokiem życia, bez pytania ich nawet o zgodę. W przypadku pracownika mającego ukończone 55 lat, zapisanie do PPK odbywa się na jego wniosek, złożony pracodawcy. Gromadzenie środków w tym programie nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury.
Anna Maciocha
06.08.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Zmiany wprowadzone w nowej wersji projektu będą sprzyjać popularności okazjonalnej pracy zdalnej - stąd też pozytywne jest zwiększenie jej wymiaru do 24 dni w roku, a sformalizowana postać pracy zdalnej staje się faktycznie zjawiskiem nietrwałym i niepewnym – pisze Adrian Prusik, radca prawny.
Adrian Prusik
05.08.2021
Prawo pracy
Zanieczyszczenie powietrza nie występuje w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku referenta ogniwa patrolowo-interwencyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Aby otrzymać dodatkowy urlop policjant musi wykazać nie tylko pełnienie służby w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, lecz także uwzględnić poziom narażenia określony w Kodeksie pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2021
Policja Prawo pracy BHP
Do sądów pracy w kraju wpływają pozwy pracowników, którzy domagają się od swoich byłych pracodawców wypłaty odpraw. Twierdzą, że pod płaszczykiem pandemii pracodawcy chcą na nich zaoszczędzić. Zdaniem prawników, to generalny trend: coraz częściej sektory prywatny i publiczny płacą dopiero wtedy, gdy zostaną do tego przymuszone wyrokiem sądowym. Słychać jednak i takie głosy, że roszczenia zwolnionych to szukanie pieniędzy.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2021
Domowe finanse Prawo pracy
Państwowa Inspekcja Pracy niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny – jednocześnie zaznacza PIP.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Pracodawcy nieustannie modyfikują programy benefitów, żeby zapobiec zbytniej rotacji pracowników albo przyciągnąć nowe osoby do organizacji. Oprócz pożądanej obecnie opieki psychologicznej, uwzględniają w benefitach także rehabilitację pocovidową. 90 proc. firm zwiększa zakres świadczeń przy odnawianiu polisy, a 25 proc. decyduje się na zmiany w czasie trwania obecnej umowy z ubezpieczycielem.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2021
HR Koronawirus a prawo
Rada Legislacyjna ma wiele zastrzeżeń do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Twierdzi, że projektowane przepisy są niespójne z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a nawet niezgodne z Konstytucją RP i z prawem UE. Zdaniem ekspertów, zmiany są tak daleko idące, że można mówić o stworzeniu nowego, uprzywilejowanego systemu ubezpieczeń społecznych.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2021
Ubezpieczenia społeczne
W pierwszym półroczu br. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła o 21 proc. więcej kontroli pracodawców niż w analogicznym okresie ub.r. Najwięcej przeprowadzili ich inspektorzy w woj. mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Pod lupę wzięto głównie budownictwo, handel i naprawy, a także przetwórstwo przemysłowe. O niespełna 10 proc. wzrosła też liczba podjętych decyzji.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2021
Prawo pracy BHP
Międzynarodowe korporacje zapowiadają, że będą wymagać zaszczepienia od swoich pracowników, zanim wrócą do biur. Na razie w USA, ale zasada ta może być rozszerzona na kolejne kraje, w tym Polskę. Eksperci uspokajają: to nie przełoży się automatycznie na sytuację w lokalnych oddziałach.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Od stycznia do maja 2021 roku było o prawie 19 proc. więcej zamachów samobójczych niż rok temu. W porównaniu do danych sprzed dwóch lat, nastąpił wzrost o ponad 16 proc. Zwiększyła się też liczba samych prób spowodowanych nagłą utratą źródła utrzymania. Przyrost wyniósł przeszło 106 proc. w porównaniu do 2019 r. i o 32 proc. - do 2020 r.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Google wymaga szczepień. Kto wróci jesienią do biur?

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Amerykańscy giganci technologiczni — Google i Facebook — będą wymagać zaszczepienia od swoich pracowników, zanim wrócą oni do biur. Na początek w Stanach Zjednoczonych, ale zasada ta może być rozszerzona na inne kraje, w tym Polskę. LinkedIn gwarantuje swoim pracownikom prawo do pracy zdalnej. Natomiast polska platforma Linkhouse do biura już nie wróci.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie mają obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy. Ci jednak chcieliby to wiedzieć, bo uniknąć wpłat na PFRON. Szkopuł jednak w tym, że brak wiedzy pracodawcy o pogarszającym się stanie zdrowia pracowników wpływa na bezpieczeństwo w pracy. Zdaniem ekspertów warto rozważyć podawanie tej informacji lekarzowi medycyny pracy, w trakcie badania.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2021
Prawo pracy BHP
Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki. Dlatego osoba, która spełnia warunki do przyznania tego świadczenia i chce je otrzymać, powinna złożyć wniosek o zawieszenie prawa do emerytury. Będzie to skutkować wstrzymaniem jej wypłaty, a więc wyeliminowaniem negatywnej przesłanki. Organ powinien informować o istnieniu takiej możliwości. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Dorian Lesner
31.07.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Jeśli zleceniodawca angażuje zleceniobiorcę, musi go objąć obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi i zdrowotnymi oraz opłacić za to składki w ZUS. Prawo do świadczeń za wypadek przy pracy zleceniobiorca ma już od pierwszego dnia zgłoszenia w ZUS.
Grażyna Ordak
30.07.2021
Prawo cywilne BHP
Strona wskazywała, że wniosek o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek wrzuciła do skrzynki wystawionej przed zamkniętymi drzwiami budynku ZUS. Zakład twierdził, że żadnego podania nie dostał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że takie tłumaczenie organu to za mało i powinien on dokładnie wyjaśnić sprawę, nie wykluczając możliwości przesłuchania wnioskodawcy.
Dorian Lesner
30.07.2021
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Rząd chce, by do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogły być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy. Nie będzie to dotyczyło kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km. Ich czas pracy nie będzie mógł przekroczyć 10 godzin na dobę.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski