Lekarz uprawniony do orzekania o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego może wystawić zwolnienie lekarskie  wstecz. Będzie to e-zwolnienie. Co do zasady  czas ten nie może obejmować więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym zostało przeprowadzone przez lekarza badanie, jeżeli wynik tego badania wskazuje, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Przepisy nie określają wprost maksymalnej liczby okresu niezdolności do pracy przypadającego po dniu przeprowadzenia badania, jaki może być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Warto przeczytać: L4 - kogo ZUS kontroluje najczęściej? >

Zwolnienie lekarskie wstecz określają przepisy

Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, w tym zwolnień lekarskich wystawianych wstecz regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - dalej u.ś.p. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim - dalej r.s.t.  

 


Z art. 54 I 54a u.ś.p. wynika, że zaświadczenia lekarskie wystawiają lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do tego przez założenie profilu informacyjnego na platformie ZUS. Zaświadczenie lekarskie - stosownie do art. 55 ust. 1 u.ś.p. - wystawiane jest w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. 

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może nie przyjąć zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza po wystąpieniu nieobecności? >

Warto przeczytać: ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia >

 

Stosownie do § 7 ust. 1 r.s.t. zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania.  Oprócz tego, że lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz, może je też wystawić po dacie badania, oczeczenia o niezdolności do pracy. Z ust. 2 wynika jednak, że zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres niezdolności do pracy przypadający po dniu przeprowadzenia badania, nie później jednak niż 4 dnia po dniu badania, tylko wówczas, gdy bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy albo badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy. Zgodnie z § 7 ust. 3 r.s.t. zaświadczenie lekarskie może być również wystawione na okres niezdolności do pracy przypadający przed dniem, w którym przeprowadzono badania, ale okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień badania i jest to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy wynik badania wskazuje, że w okresie tym ubezpieczony niewątpliwie był niezdolny do pracy. Należy przy tym dodać, że lekarz psychiatra może wystawić zaświadczenie lekarskie na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Sprawdź w LEX: Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, jeśli zwolnienie ma w systemie status do weryfikacji? >

 


Zwolnienie lekarskie wstecz bez określenia liczby dni

Zarówno przepisy u.ś.p., jak i r.s.t. nie określają maksymalnej liczby dni, na jaką może być wystawione zaświadczenie lekarskie. § 8 r.s.t. stanowi jednak, że zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. Ponadto z § 10 ust. 2 r.s.t. wynika, że w przypadku pobytu ubezpieczonego dłuższego niż 14 dni w szpitalu albo innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zaświadczenie lekarskie wystawia się co 14 dni.  

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do LEX Kadry:

Kontrola zwolnień chorobowych - uprawnienia pracodawcy i ZUS >

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy? >

Choroba pracownika a wynagrodzenie >

Co zrobić, gdy pracownik ma oświadczenie od lekarza, że odmówił przyjęcia zwolnienia lekarskiego? >

Utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa lub wykroczenia >