Zbiorowe doświadczenie pandemii sprawiło, że mniej się boimy nowych rozwiązań, mamy też większą świadomość wyzwań i problemów, jakie wiążą się z pracą zdalną - mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak twierdzi, szeroki katalog kwestii wymagających regulacji w porozumieniu daje stronom duży zakres swobody w określenia zasad świadczenia pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Prawo pracy BHP
Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy BHP
Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Ubezpieczenia społeczne
Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do brania urlopów w lipcu. Zdaniem ekspertów, to przygotowywanie się na ewentualny, ponowny lockodown i obniżanie kosztów przyszłych zwolnień, jeśli okażą się konieczne.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy
Jeśli podwładny na polecenie szefa wykonuje zadania służbowe poza biurem, przejazdu do miejscowości oddalonej od punktu standardowej aktywności zawodowej, nie wlicza się do czasu pracy. Inaczej jest u tzw. pracowników mobilnych. Ich podróże są niezbędnym elementem obowiązków pracowniczych i dlatego w całości wliczają się do czasu pracy.
Grażyna Ordak
21.07.2021
Prawo pracy
Członkowie Rady Ochrony Pracy zadeklarowali we wtorek poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się też do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu. Główny Inspektor Pracy chce wnioskować o 60 nowych etatów w PIP w skali całego kraju.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Prawo pracy BHP Finanse
Do tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Jednocześnie ZUS zarejestrował 1,3 mln płatności na kwotę ponad 930 mln złotych – podał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z bonu skorzystali już opiekunowie ponad 3,5 mln dzieci.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Domowe finanse
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Celem jest jego dalsza restrukturyzacja branży. Nowe przepisy mają umożliwić skorzystanie z instrumentów osłonowych i związanych z nimi świadczeń socjalnych przez pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Utrzymanie mobilizacji i integracji przy pracy zdalnej stało się prawie niewykonalnym zadaniem dla wielu menedżerów. Pandemia ujawniła wyraźne niedostatki w umiejętnościach zarządczych - zabrakło takich umiejętności, jak dbanie o pracowników mimo oddalenia oraz egzekwowanie i rozliczanie zadań. Z tego powodu, z wieloma menedżerami pracodawcy się rozstali.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2021
Prawo pracy
Skarbówka domagała się podatku od pracownika, któremu pracodawca zwracał pieniądze za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. Widziała tu przychód, który podlega opodatkowaniu PIT. Po stronie pracownika stanął sąd administracyjny. W najnowszym wyroku stwierdził jednoznacznie – działanie fiskusa nie miało tu żadnych podstaw prawnych.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
PIT Doradca podatkowy
W czerwcu br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5802,42 zł. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosło o 9,8 proc., czyli o 516 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem ekspertów, prawie 10 proc. wzrost pensji to efekt także niewystarczającej podaży pracowników.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2021
Rynek Prawo pracy
Zasiłki dla bezrobotnych, mimo zmian wprowadzonych w 2020 i 2021 roku, nadal nie spełniają międzynarodowych standardów, pozostają trudno dostępne i utrzymują się na skandalicznie niskim poziomie - twierdzi prof. Ryszard Szarfenberg. I zaleca nie tylko zwiększyć wysokość zasiłków, ale i stworzyć bodźce ekonomiczne dla gmin, aby korzystały z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2021
Pomoc społeczna
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie mogą ubiegać się o tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Zezwala na to ustawa z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, która obowiązuje od 1 października 2019 roku.
Grażyna Ordak
19.07.2021
Ubezpieczenia społeczne
Zniesienie najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających pracodawców w prowadzeniu PPE, uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru to niektóre ze zmian,
Grażyna J. Leśniak
17.07.2021
Emerytury i renty Finanse

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
15 lipca 2021 r., na posiedzeniu w trybie online, Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza generalnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2021
Prawo pracy BHP
Rejestr ma pomóc w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na polskiej kolei. Będą do niego trafiły dane o maszynistach, prowadzących pojazdy kolejowe i kandydatach na maszynistów. Przewoźnik kolejowy i zarządca infrastruktury kolejowej zanim zatrudni maszynistę będzie mógł sprawdzić jakie ma opinie, doświadczenie i czy nie cofnięto mu świadectwa maszynisty.
Robert Horbaczewski
16.07.2021
Wciąż nie ma zmian w kodeksie, więc pracodawcy próbują sami regulować pracę hybrydową, by zapanować nad organizacją firmy. Swoboda dana pracownikom w wyborze dni pracy zdalnej w biurze i poza nim rodzi trudności w zebraniu całego zespołu, gdy istnieje taka potrzeba. Eksperci radzą określanie zasad w regulaminie pracy, by pracodawca miał możliwość wezwać pracownika do biura
Grażyna J. Leśniak
16.07.2021
Prawo pracy BHP
Brak prawidłowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa może być dla przedsiębiorcy bardzo dotkliwy. Częstą formą naruszeń są działania pracowników, szczególnie tych byłych, którzy odchodząc zachowują lub zabierają ze sobą np. listę klientów, wzorów dokumentów czy metod, którymi posługiwali się u pracodawcy - pisze radca prawny dr Anna Stasiak-Apelska.
Anna Stasiak - Apelska
16.07.2021
Rynek Ochrona konkurencji

Informacja o stanie konta ubezpieczonego na PUE ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Podobnie jak w ubiegłym roku, stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Tegoroczna informacja odwzorowuje stan naszych środków zapisanych zarówno na koncie, jak i na subkoncie w Zakładzie, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobiegania konfliktom w pracy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie przestrzegania przepisów unijnych dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Pandemia wyssała pracowników sezonowych. Presja płacowa może powodować, że pracodawcy będą naciskać na rozliczenia pod stołem – ostrzega Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Przestrzega też pracowników sezonowych przed podpisywaniem umów „przywiązujących” pracownika sezonowego do miejsca pracy.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Prawo cywilne Prawo pracy

ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa
Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie, przez PUE ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Ubezpieczenia społeczne Finanse Tarcza Antykryzysowa
Wprowadzenie proponowanych emerytur stażowych nie zmieni zasad ochrony przedemerytalnej. W efekcie pracownicy, którzy uzyskają staż pracy zanim osiągną wiek kwalifikujący ich do ochrony przedemerytalnej, mogą być wypychani z rynku pracy. Od pracodawcy zależeć będzie, czy pracownik będzie mógł pracować dłużej na swoją wyższą emeryturę, czy nie.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu ma wkrótce zostać wpisany projekt ustawy, który ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego unijny Pakiet Mobilności. We wtorek projekt został zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jak twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, nowe regulacje na pewno zmienią zasady funkcjonowania rynku transportowego.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej w obecnym kształcie nie przewiduje określonego celu podniesienia płacy minimalnej ani skutecznych narzędzi zwiększenia zakresu negocjacji zbiorowych - twierdzi OPZZ. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała państwa członkowskie do odrzucenia niekorzystnych zmian.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2021
Domowe finanse Prawo pracy Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski