Ekspozycja na hałas przekraczający 80 dB jest możliwa bez uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy lub ograniczania czasu pracy. W przypadku przekroczenia wartości progów działania, pracodawca jest obowiązany zaplanować i podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe.
Edward Kołodziejczyk Grażyna J. Leśniak
02.07.2021
Prawo pracy BHP

Rząd poprawia "emerytury czerwcowe", ale nie dla wszystkich

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Sejm, zgodnie z wolą rządu, zdecydował, że przy ustalaniu emerytur w czerwcu waloryzacja składek ma być dokonywana w taki sam sposób, jak w maju czy w lipcu, jeśli będzie korzystniejsza dla ubezpieczonego. Ale tylko dla tych, którzy przejdą na emeryturę po 31 maja 2021 r. Nowe zasady przeliczenia, choć będą działały wstecz, to nie obejmą osób, które przeszły na emeryturę w latach 2009-2019.
Grażyna J. Leśniak
02.07.2021
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Ubezpieczeni skarżą się na ZUS, że spóźnia się z wypłatami świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, nawet o kilka miesięcy. RPO wystąpił w czwartek do ZUS z pytaniem o to, co robi Zakład, by wyeliminować takie przypadki. ZUS przekazał Prawo.pl, że większość zasiłków chorobowych wypłaca w terminie, w ciągu 30 dni od daty wpływu ostatniego dokumentu niezbędnego do ustalenia uprawnień do zasiłku.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2021
Ubezpieczenia społeczne
Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy – uważa Konfederacja Lewiatan. I proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów,
Grażyna J. Leśniak
01.07.2021
Prawo pracy
Dotychczasowe działania okazały się niewystarczające - nadal nie mamy spójnego systemu uznawania kwalifikacji cudzoziemców wykształconych poza Unią Europejską. To nie zachęca ich do szukania pracy w Polsce. W efekcie sytuacja na rynku pracy nie tylko się nie poprawiła, ale też nie udało się zahamować niekorzystnych trendów - twierdzi NIK.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2021
Prawo pracy
Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odmawiającej zgody na dalsze orzekanie sędziego, który ukończył 65 rok życia, przysługuje odwołanie - brzmi uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powtarza ona za TSUE, że czynna służba sędziów wymaga stworzenia mechanizmu gwarancyjnego zarówno na końcu drogi zawodowej, jak i na początku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Raport: Długa lista zaniedbań osłabia polski system emerytalny

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy
Obniżenie wieku emerytalnego, brak zachęt do dalszej pracy zamiast emerytury i porażka wdrożenia PPK - to tylko niektóre działania, które negatywnie wpłynęły na system emerytalny w Polsce – twierdzą eksperci Instytutu Emerytalnego. Ich zdaniem konieczna jest poważna debata publiczna o tym, jak uniknąć katastrofy tego systemu i niskich świadczeń w przyszłości.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2021
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy
Pozwany nabywając Hutę Częstochowa zawarł ze związkami zawodowymi Pakiet Socjalny, na podstawie którego przyjął na siebie obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnienia przez 120 miesięcy. W tym celu zobowiązał się nie dokonywać zwolnień grupowych ani indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, bez względu na zakres zmian organizacyjnych i nie dotrzymał obietnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2021
Prawo pracy
Protest ratowników medycznych, który w środę miał miejsce w Warszawie i wielu innych miastach, przyniósł efekty. Ministerstwo Zdrowia zapowiada w niedalekiej przyszłości podwyżki dla tej grupy, a już teraz przywraca im dodatki, jakie otrzymali w czasie pandemii. Wchodzące od 1 lipca zmiany pozbawiały ich tej części otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia.
Krzysztof Sobczak
30.06.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W przypadku wystąpienia czwartej fali zakażeń, za kilka tygodni może czekać nas powrót obostrzeń pandemicznych. Przedsiębiorcy uważają, że zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest w tej chwili priorytetem. Warto więc rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań, które mogą być pomocne w walce z pandemią - podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Obecnie pracuje 28,3 proc. osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby do roku 2030 ten wskaźnik wzrósł do 40 proc. – powiedział wiceminister Paweł Wdówik w trakcie zorganizowanej w Wilnie konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowano ją pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Prawo pracy
Od początku lipca w każdy poniedziałek sale obsługi klientów w ZUS będą otwarte do godz. 18:00. Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest coraz lepsza, dlatego ZUS przywraca w poniedziałki wydłużone godziny pracy. W pozostałe dni robocze, czyli od wtorku do piątku, obsługa odbywać się będzie w dotychczasowych godzinach, czyli od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Ubezpieczenia społeczne
W maju br. o prawie 40 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy wydanych Ukraińcom, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jeszcze większe wzrosty dotyczą zgód na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE i zezwoleń na pobyt stały. Wyniosły odpowiednio ponad 90 proc. i blisko 55 proc. Najwięcej pozytywnych decyzji w tych sprawach wydał wojewoda mazowiecki
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Prawo pracy
Posłowie chcą, by pracownicy mający co najmniej 6-miesięczny staż pracy mogli skorzystać z 12. miesięcznego urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny. W tym czasie ZUS będzie im wypłacał zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Eksperci mają wiele zastrzeżeń do przepisów, choć przyznają, że idea jest słuszna.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2021
Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W Senacie została złożona petycja, która postuluje zmiany w ustawach, które zakażą radnym zatrudniania w podmiotach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją zaproponowanych rozwiązań mają niektórzy prawnicy. A samorządowcy wskazują, że może to wykluczyć z aktywności samorządowej kolejnych obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Robert Horbaczewski
30.06.2021
Samorząd terytorialny Ordynacja Prawo pracy
Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże odpowiednie środki m.in. na podwyżki minimalnych pensji dla pracowników ochrony zdrowia od 1 lipca - poinformowano we wtorek po spotkaniu przedstawicieli zawodów medycznych z ministrem Adamem Niedzielskim. Ma to związek z nowelizacją ustawy przyjętą przez Sejm 28 maja, która gwarantuje podwyżki od 1 lipca pensji minimalnych.
Krzysztof Sobczak
29.06.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Rząd planuje przedłużyć do 23 sierpnia 2021 r. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom termin na złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR w tej sprawie nie później niż do 15 kwietnia 2021 r.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.06.2021
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra infrastruktury. Celem jest dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego. Chodzi m.in. zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące badania trzeźwości pracowników. Wychodzą one naprzeciw postulatom pracodawców, ale niektóre przepisy, np. związane z niedopuszczaniem do pracy czy przechowywaniem informacji o badaniu trzeźwości, wymagają jeszcze doprecyzowania
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy
Dziś, 30 czerwca 2021 roku, upływa czas na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o zwolnienie ze składek za grudzień 2020 roku oraz za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku. Wnioski można składać tylko elektroniczne, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Zwolnienie z pracy sprzątaczki na podstawie jej "polubień" postów innych osób na Facebooku stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, jeśli treści te dotyczyły ważnych kwestii zainteresowania publicznego, tym samym wchodziły one w zakres ochrony z art. 10 Konwencji.
Katarzyna Warecka
29.06.2021
Prawo pracy RODO
Wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach oraz robotników wykwalifikowanych oraz zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji to elementy polityki migracyjnej. Rząd opublikował założenia
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy
Prawie 40 proc. rodaków zamierza pracować zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niewiele mniejsza jest grupa, która nie ma takich planów. Niezdecydowany jest niemal co trzeci badany. Wśród Polaków będących powyżej 60. roku życia przeważają osoby niezainteresowane dalszą aktywnością na rynku pracy. Chęć kontynuowania kariery deklarują głównie osoby posiadające wykształcenie średnie lub wyższe
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy
Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na emigrację zarobkową, szukając stabilizacji w Polsce. Najliczniejszą grupę stanowią nasi wschodni sąsiedzi – obywatele Ukrainy. Przybywając do naszego kraju, stawiają czoła różnym wyzwaniom, także zawodowym. Dlatego tak ważne jest minimalizowanie barier w podjęciu zatrudnienia przez osoby z mniejszych miejscowości lub z innych krajów.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy

Pracownicy tracą chorobowe przez nieprawidłowe adresy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
ZUS nie wie, ile adresów na zwolnieniach lekarskich jest nieprawidłowych. Zmiany prawa, do której doszło 1 stycznia 2019 r., nie zauważyło wielu pracowników - w efekcie przez błędny adres na L-4, ubezpieczeni tracą prawo do wynagrodzenia chorobowego. Zdaniem ekspertów, konieczna jest nie zmiana przepisów, lecz akcja informacyjna, którą powinien przeprowadzić Zakład.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Trzeba oddzielić składkę zdrowotną od kwestii rejestracji bezrobotnego - powiedziała w poniedziałek Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. I zapowiedziała, że rząd pracuje nad przeniesieniem składki zdrowotnej do ZUS. To element reformy instytucji i prawa rynku pracy, jaką rząd konsultuje obecnie z urzędami pracy i hufcami pracy.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W I kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat – podał w poniedziałek GUS. Okazuje się, że sytuacja na rynku pracy powoli wraca do tej, jaką znamy sprzed pandemii COVID-19. Jednak pandemia przyspieszyła niektóre procesy, ujawniła również niedostatki w politykach publicznych, szczególnie w zakresie opieki.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus – deklaruje ZUS. Od roku szkolnego 2021/2022 to bowiem Zakład będzie przyznawał i wypłacał świadczenie w ramach tego programu. Wcześniej robiły to samorządy.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Pomoc społeczna Domowe finanse
Power Generation - pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku pracy - do 2050 roku może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych, jak Niemcy czy Dania, pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat. W Polsce - tylko 40 proc. Zwiększenie aktywności tej grupy do poziomu czołowych krajów, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy
Według Państwowej Inspekcji Pracy, najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. Stąd akcja „Kontrole na małych budowach”, której celem jest sprawdzenie warunków pracy, ale przede wszystkim wskazanie ewentualnych nieprawidłowości mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2021
Prawo pracy BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski