RPO jest zaniepokojony informacjami  o znacznie wydłużonym, nawet do 8 miesięcy, oczekiwaniu na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Wynika to nie tylko ze wzrostu liczby wniosków wpływających do zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ale także braku lekarzy do obsadzania komisji oraz środków na dodatkowe etaty

Pisaliśmy o tym na Prawo.pl: Na wiele miesięcy osoby z niepełnosprawnościami tracą uprawnienia

Czytaj też: Orzeczenie o niepełnosprawności - kluczowy jest wniosek i dokumentacja

Osoba, której wygasa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie może już np. korzystać z parkowania "na kopercie" i zniżek komunikacyjnych. Konsekwencją jest także utrata zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczenia pielęgnacyjnego. Nie ma też prawa do ulgi rehabilitacyjnej (co pozwala odliczyć wydatki na leki). Gdy orzeczenie traci ważność, pracownik ma status osoby pełnosprawnej. Nie przysługuje mu ani skrócona norma czasu pracy, ani dodatkowa przerwa w pracy, ani zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. 

Czytaj też w LEX: Urlop dodatkowy niepełnosprawnych >

A osobom, którym wygasa orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie przysługuje już zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Uchylony przepis wydłużył kolejki

Od 6 sierpnia 2023 r. nie obowiązuje już art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jego mocy przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, a także przedłużono okres, na jaki przyznano świadczenia pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności.

W związku z uchyleniem art. 15h orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  okres ważności upłynąłby:

  1. do 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  2. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  3. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do 30 września 2024 r., ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

​Osoby niepełnosprawne masowo występują więc o przedłużenie orzeczeń. A kolejki są coraz dłuższe. Stąd apel RPO o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu. 

Czytaj w LEX: Orzecznictwo o niepełnosprawności - poradnik na przykładach >