Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (nr RD17). Jak podają projektodawcy, nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn.zm.) jest konieczna i wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 2005). Wprowadziła ona do systemu oświaty nowy rodzaj placówki, tj. branżowe centrum umiejętności (BCU), umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r.).

Czytaj również: Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego>>

 

Branżowe centrum umiejętności

- Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu uzupełnienie w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów wprowadzonego do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności (BCU), do którego pracodawca będzie mógł kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego - napisali autorzy projektu o istocie przygotowywanych rozwiązań.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor technikum może zarządzać równocześnie Branżowym Centrum Umiejętności jak i szkołą? >

Wyjaśnili przy tym, że jednym z zadań BCU jest realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (art. 117 ust. 2c pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe), które jako wyspecjalizowane w danej dziedzinie jednostki systemu oświaty uzupełnią liczbę podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników szczególnie w zawodach niszowych, w których występują problemy związane z miejscem organizacji i realizacji turnusu.

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2023 r.

Czytaj też w LEX: Szelewa Stanisław, Branżowe centra umiejętności >