Minister rozdzieli dotację do 2 września

Na stronie Ministerstwa Edukacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego podziału dotacji na przedszkola. Pieniądze na 2013 r. minister rozdzieli do 2 września 2013 r.

02.07.2013

Ustawa żłobkowa już opublikowana

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2013 r. opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747).

01.07.2013

Określono z jakich materiałów można budować sieci gazowe

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie doprecyzowują i uzupełniają dotychczas obowiązujące regulacje prawne (m.in. określają z jakich...

21.06.2013

Projekt zmian ws. sześciolatków już w Sejmie

Rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ogranicza liczebność uczniów w pierwszych klasach podstawówki oraz przesuwa moment obowiązkowego pójścia do szkoły dla...

20.06.2013

Nowe przepisy prawne w sprawie karty pojazdu

Samorząd terytorialny

Z dniem 22 czerwca br. w życie wejdą dwa rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dostosowujące przepisy wykonawcze dotyczące karty pojazdu do aktualnego stanu prawnego.

20.06.2013