Z dniem 14 grudnia 2013 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. poz. 1541) oraz rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. poz. 1542). Celem nowelizacji jest wydłużenie okresu obowiązywania znowelizowanych rozporządzeń o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiana okresu obowiązywania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403, ze zm.) uzasadniona jest koniecznością zapewnienia ciągłości udzielania przez starostów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Natomiast zmiana okresu obowiązywania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 62, poz. 317) uzasadniona jest potrzebą zapewnienia pracodawcom zwrotu przez starostów kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnoprawnych.


Pomoc, której dotyczą przepisy znowelizowanych rozporządzeń udzielana jest jako pomoc de minimis, zgodnie z odpowiednimi przepisami UE: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) albo rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

Wskazane rozporządzenia Komisji obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r., jednakże dopuszczają one możliwość udzielania pomocy na dotychczasowych zasadach przez kolejne sześć miesięcy. W tym celu konieczne było wydłużenie okresu obowiązywania dwóch ww. rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>