Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2014 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2014 r. standard A wyniesie 5241,89 zł. Będzie zatem 1,5 proc. (79 zł) wyższy od tegorocznego (5163,09 zł).
W algorytmie uwzględniono m.in. nowy wskaźnik (wagę), którym zostaną przeliczeni uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klas pierwszych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Wprowadzenie tej wagi związane jest z wprowadzeniem ograniczenia liczby uczniów w klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych do 25 w oddziale oraz rozwojem opieki świetlicowej w szkołach podstawowych w wyniku prognozowanego zwiększenia liczby uczniów korzystających ze świetlic.
Zmienić mają się zasady subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych, etnicznych oraz uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne. Obniżeniu ulegnie waga P11 obejmująca uczniów szkół podstawowych (w przedziale od 61 uczniów do 84 uczniów) oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z liczbą od 31 do 42 uczniów). Ma to doprowadzić do zmniejszenia różnic w kwotach naliczanych na ucznia, wynikających z rozpiętości w wartościach wag P9 i P11. MEN szacuje także, że w 2014 r. obniżce o ok. 2 mln zł ulegnie kwota naliczana wagą P11.
MEN nie uwzględnił uwag Związku Nauczycielstwa Polskiego, który kwestionował zmianę jednego ze wskaźników - wskaźnika korygującego Di.
Resort edukacji zdecydował się ma określenie jego wartości minimalnej. Oznacza to, że gminy nie stracą całej subwencji nawet, gdy przekażą wszystkie szkoły innym podmiotom. MEN tłumaczy zmianę koniecznością ochrony jednostek samorządu terytorialnego, w których duża liczba nauczycieli dyplomowanych odchodzi na emeryturę (wysokość subwencji uzależniona jest od liczby uczniów oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli). Zdaniem Związku stanowi to dla gmin zachętę do wyzbywania się zadań oświatowych i w dodatku jest niezgodne z Konstytucją, ponieważ ustawa nie upoważnia MEN do wprowadzenia takich zmian. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Więcej o uwagach ZNP: ZNP chce interwencji ws. podziału subwencji oświatowej

Polecamy publikację: "Finanse w oświacie"