W dniu 30 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318). W ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) po art. 5b dodano art. 5c w brzmieniu:


Art. 5c. 1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.
3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.
6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.”.


Zgodnie z nowelizacją, gminną radę seniorów może utworzyć rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Ma ona charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny. Działa ona w oparciu o statut, nadany przez radę gminy. Ponadto w statucie jednostki pomocniczej rada gminy może upoważnić jednostki pomocnicze do utworzenia rady seniorów jednostki pomocnicze.

Dodany art. 5c w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) ma na celu określenie ram prawnych, w których swoją realizację znajdzie idea społecznej aktywizacji osób starszych. Ma to nastąpić poprzez działalność ich przedstawicieli przy organach samorządu terytorialnego oraz powoływanie gminnych rad seniorów, które będą reprezentować ich interesy i potrzeby wobec władz samorządowych. Postulatem de lege ferenda, który można postawić, jest określenie legalnej definicji pojęcia osoby starszej, interpretacja bowiem może nastręczać trudności w procesie stosowania prawa.
 

Na podstawie:
Ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318)