Z dniem 14 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. poz. 1408). W 2014 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na 1 litr oleju (podobnie jak w latach 2012 i 2013).

Nowe rozporządzenie oddziaływać będzie zarówno na producentów rolnych, którym przysługuje zwrot, jak również na gminy i wojewodów. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz w sprawie jego wypłaty przeprowadzają, jako zadanie zlecone, gminy. Na realizację tego zadania gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa, przekazywaną gminom, za pośrednictwem wojewody, przez ministra właściwego do spraw finansów, działającego na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zwrot podatku przyznawany jest w drodze decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, na wniosek tego producenta. Zwrot przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego spotkała się z krytyką izb rolniczych. Zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych stawki zwrotu już od kilku lat są za niskie i w 2014 r. należałoby wprowadzić wyższą stawkę.