Z dniem 4 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 1344). W wyniku nowelizacji zmianie uległy m.in. wzory sprawozdań Rb-Z (kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) i RB-UZ (roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych) oraz instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 9 do rozporządzenia). Ponadto zmienione zostały przepisy dotyczące formy w jakiej należy składać sprawozdania.

W sprawozdaniu Rb-Z zmieniona została część C, którą rozszerzono o inne dodatkowe dane do ustalenia limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. Ta część sprawozdania będzie się składała z dwóch zestawień: C1 obejmującego obecną treść części C rozszerzoną o wyemitowane papiery wartościowe oraz C2 dotyczącego dodatkowych danych uzupełniających, obejmujących zobowiązania mające wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zmieniona została część D sprawozdania, w której w miejsce uzupełniających danych dotyczących zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych, wprowadzono dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych. W sprawozdaniu Rb-Z dodana została również część F - Lista jednostek sporządzających sprawozdania, która wypełniana będzie jedynie w ramach sprawozdań zbiorczych i łącznych za czwarty kwartał.

W przypadku sprawozdania Rb-UZ zmianie uległa część B dotycząca struktury walutowej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według wartości nominalnej. Część ta została rozszerzona na wszystkie kategorie tytułów dłużnych. Ponadto w tej części wykazywane będą zobowiązania nominowane w walutach obcych innych niż w EUR, USD, CHF, również według średniej arytmetycznej ze średnich kursów NBP ogłaszanych i obowiązujących w dni robocze (a nie wyłącznie według średniego kursu NBP na koniec okresu sprawozdawczego, jak jest obecnie). Rozszerzono również zakres podmiotowy jednostek, które będą sporządzać przedmiotowe sprawozdanie, o jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego. Zmiana ta wiąże się ze zmianą załącznika nr 7 do rozporządzenia określającego m.in. terminy sporządzania określonych sprawozdań oraz jednostki w zakresie budżetów jst. Sprawozdanie Rb-UZ (podobnie jak Rb-UN) nie będzie sporządzone w przypadku gdy jednostka nie będzie posiadać zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

Jednostki sektora finansów publicznych będą mogły przesyłać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej pod warunkiem, że zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą odbiorcy. Jednostki samorządu terytorialnego przekazywać będą sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-UN wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Szczegółowe rozwiązanie przewidziano dla jednostek organizacyjnych podległych jst - możliwość korzystania z aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów - SJO BeSTi@.

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 9 do rozporządzenia "Instrukcja sporządzania sprawozdań" polegają przede wszystkim na dostosowaniu jego treści do wzorów sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz na ujednoliceniu terminologii zawartej w rozporządzeniach z terminologią stosowaną w obowiązujących przepisach prawnych.