Z badania CBOS wynika, że 28 procent. ankietowanych jest zdecydowanie zadowolonych lub raczej zadowolonych ze służby zdrowia. Zdecydowanie niezadowoleni oraz raczej niezadowoleni stanowią 68 procent badanych.

Ośrodek bada oceny opieki zdrowotnej od 2001 roku w kilkuletnich odstępach czasu. Najniższy wskaźnik zadowolenia odnotowano w 2012 roku - wówczas pozytywną opinię na temat pracy służby zdrowia miał jedynie co piąty badany, a 78 procent oceniało ją krytycznie.

System opieki zdrowotnej pozytywnie najczęściej oceniają ankietowani najmłodsi i najstarsi, gorzej wykształceni, uzyskujący najniższe dochody per capita, a także - nieco rzadziej - mieszkańcy mniejszych miejscowości. Rozczarowanie służbą zdrowia jest największe wśród respondentów, którzy w minionym półroczu korzystali z prywatnych świadczeń medycznych.

Sondaż pokazał, że - w odbiorze społecznym - silną stroną polskiej służby zdrowia jest dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu (74 procent badanych potwierdziło taki pogląd), kompetencje lekarzy (według 65 procent ankietowanych), oraz ich zaangażowanie w pracę i pomoc pacjentom (58 procent odpowiedzi twierdzących). Najgorzej oceniane są: dostępność do lekarzy specjalistów (za problematyczną uznało ją 85 procent badanych) oraz możliwości wykonania badań diagnostycznych (67 procent wskazań).

Krytyczne oceny dominowały także w przypadku takich aspektów działania służby zdrowia jak: możliwości umówienia się na wizytę u lekarza w dogodnym terminie, równe traktowanie pacjentów (niezleżenie od ich stanu zdrowia), obsługa pacjentów przez administrację placówek, a także dogodność lokalizacji, w których pacjenci mogą wykonać badania diagnostyczne oraz skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Ponad połowa ankietowanych pozytywnie oceniła wykorzystanie nowoczesnej aparatury medyczną w leczeniu, jakość informacji na temat opieki lekarskiej, nocną pomoc medyczną, życzliwość i troskę w podejściu do pacjentów oraz warunki leczenia.

Opinie na temat poziomu odpłatności świadczeń medycznych są podzielone - połowa badanych uważa, że leczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne (pacjenci nie muszą ponosić kosztów wykraczających poza comiesięczną składkę), jednak niewiele mniejsza grupa (45 procent) jest przeciwnego zdania.

CBOS zauważa, że ogólnie, lepszej ocenie funkcjonowania poszczególnych aspektów sprzyja starszy wiek, życie w mniejszej miejscowości oraz gorsze wykształcenie. Prawie we wszystkich poddanych analizie wymiarach funkcjonowania opieki zdrowotnej lepiej oceniali ją badani, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystali ze świadczeń wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wśród przyczyn problemów w służbie zdrowia najwięcej badanych (42 procent) wskazuje na niewłaściwą dystrybucje środków przeznaczonych na opiekę medyczną. Nieco mniej (39 procent) uważa, że trudności z dostępnością do lekarzy i nienajlepsza jakość świadczeń wynika zarówno ze złego gospodarowania środkami, jak i zbyt małych nakładów na opiekę zdrowotną. Mniej więcej co ósma zapytana przez CBOS osoba (12 procent) tłumaczy problemy w służbie zdrowia jej niedofinansowaniem.

Ankietowani zapytani o to, czy jakaś forma zwiększenia finansowania mogłaby poprawić działalność i zwiększyć dostępność opieki zdrowotnej najczęściej odpowiadali, że nie ma potrzeby zwiększenia nakładów na służbę zdrowia (38 procent badanych). Blisko jedna trzecia respondentów (30 procent) uważa, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów z opieką medyczną jest zlikwidowanie obowiązkowej składki zdrowotnej i pozostawienie spraw związanych ze zdrowiem obywatelom. Jedna siódma badanych opowiada się za wprowadzeniem częściowej odpłatności za wszystkie usługi medyczne świadczone w ramach powszechnego ubezpieczenia, a tylko 6 procent zaakceptowałoby podniesienie podatków lub składki zdrowotnej.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (pap)