Usługi prawnicze wyłączone ze stosowania PZP

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi przetarg na usługi prawnicze po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. Czy do procesowej obsługi prawnej należy stosować przepisy p.z.p.? Jak ustalić wartość zamówienia w przypadku...

21.08.2016

Decyzje ws. świadczeń z programu 500+ wydaje wójt

Samorząd terytorialny

Organem właściwym w sprawie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w zakresie świadczenia wychowawczego uregulowanego na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu...

18.08.2016

Budowa lotniska cywilnego wymaga pozwolenia wojewody

Samorząd terytorialny

Wojewoda jest organem pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi....

17.08.2016

Procedura odwrócona zmienia zasady oceny ofert

Zamówienia publiczne

Zamawiający przeprowadza postępowanie po 28 lipca 2016 r. Jak należy rozumieć zapis art. 24aa ust. 1 p.z.p.? Czy zwrot oceniona jako najkorzystniejsza oznacza, że mówimy już o momencie po wyborze...

17.08.2016

Gmina może finansować niepubliczne gimnazja

Samorząd terytorialny

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota...

16.08.2016

Gmina może utworzyć szkołę ponadgimnazjalną

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,...

11.08.2016

Na stanowisko radcy prawnego należy ogłosić konkurs

Samorząd terytorialny

Nabór kandydatów na wolne stanowisko radcy prawnego w urzędzie gminy, powinien być otwarty i konkurencyjny, ponieważ jest to stanowisko zaliczane do grupy stanowisk urzędniczych....

11.08.2016

Gmina musi zapewnić opiekę kotom wolno żyjącym

Samorząd terytorialny

Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym, m.in. poprzez dokarmianie, w sposób określony w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Nie ma...

10.08.2016

Gmina nie ustala numeracji lokali w budynkach mieszkalnych

Samorząd terytorialny

Gmina nie jest odpowiedzialna za numerację lokali w budynkach mieszkalnych.Na gminie spoczywa jedynie obowiązek ustalenia numerów porządkowych budynków. Numerację poszczególnych lokali w budynkach...

10.08.2016