Gmina może dzierżawić grunt od osoby fizycznej

Samorząd terytorialny

W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. W tym przypadku umowa cywilnoprawna, z elementami administracyjnymi, stanowi formę działania gminy o charakterze niewładczym....

31.08.2016

Gmina może utworzyć dowolną liczbę PSZOK-ów

Samorząd terytorialny

PSZOK powinien przyjmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym...

31.08.2016

Świadectwo pracy wójta podpisuje przewodniczący rady gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona...

30.08.2016

Rzecznika konsumentów nie można odwołać

Samorząd terytorialny

Rzecznik konsumentów nie jest pracownikiem powołanym i nie można go odwołać. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a rozwiązanie tej umowy następuje w sposób określony w...

29.08.2016

Upadły wykonawca dokona samooczyszczenia

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi postępowanie po 28 lipca 2016 r. Czy procedura self cleaning znajdzie zastosowanie również względem podmiotu będącego w upadłości układowej i posiadającego zaległości w płatności...

28.08.2016

Likwidacją dzikich wysypisk odpadów zajmuje się gmina

Samorząd terytorialny

Pod pojęciem likwidacji dzikich wysypisk rozumie się czynności związane z usunięciem ze wskazanego miejsca odpadów komunalnych, gruzu i odpadów poremontowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów...

24.08.2016

Rada gminy może nadać imię stadionowi

Samorząd terytorialny

Nadanie określonemu obiektowi będącemu własnością gminy imienia osoby, którą miejscowa społeczność chce w ten sposób uczcić za zasługi np. dla miasta, jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury....

23.08.2016

Wójt może udzielać interpretacji indywidualnych

Samorząd terytorialny

Wójt gminy może udzielać interpretacji indywidualnych na złożony przez samego siebie (w imieniu gminy) wniosek. Gmina uzyskująca taką interpretację indywidualną jest chroniona na zasadach ogólnych.

23.08.2016

Usługi prawnicze wyłączone ze stosowania PZP

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi przetarg na usługi prawnicze po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. Czy do procesowej obsługi prawnej należy stosować przepisy p.z.p.? Jak ustalić wartość zamówienia w przypadku...

21.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski