Koszty cyklu życia jako efekt robót budowlanych

Zamówienia publiczne

Przetarg prowadzony jest po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. Czy można zastosować kryterium ceny o wadze ponad 60%, jeśli przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisano poprzez dokumentację...

04.09.2016

Gmina może wydzierżawić działkę w drodze bezprzetargowej

Samorząd terytorialny

W przypadku zawierania umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony krótszy niż trzy lata, stosowanie trybu przetargowego nie jest wymagane. To z kolei oznacza, że nie ma konieczności stosowania...

02.09.2016

Gmina może dzierżawić grunt od osoby fizycznej

Samorząd terytorialny

W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. W tym przypadku umowa cywilnoprawna, z elementami administracyjnymi, stanowi formę działania gminy o charakterze niewładczym....

31.08.2016

Gmina może utworzyć dowolną liczbę PSZOK-ów

Samorząd terytorialny

PSZOK powinien przyjmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym...

31.08.2016

Świadectwo pracy wójta podpisuje przewodniczący rady gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona...

30.08.2016

Rzecznika konsumentów nie można odwołać

Samorząd terytorialny

Rzecznik konsumentów nie jest pracownikiem powołanym i nie można go odwołać. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a rozwiązanie tej umowy następuje w sposób określony w...

29.08.2016

Upadły wykonawca dokona samooczyszczenia

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi postępowanie po 28 lipca 2016 r. Czy procedura self cleaning znajdzie zastosowanie również względem podmiotu będącego w upadłości układowej i posiadającego zaległości w płatności...

28.08.2016

Likwidacją dzikich wysypisk odpadów zajmuje się gmina

Samorząd terytorialny

Pod pojęciem likwidacji dzikich wysypisk rozumie się czynności związane z usunięciem ze wskazanego miejsca odpadów komunalnych, gruzu i odpadów poremontowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów...

24.08.2016

Rada gminy może nadać imię stadionowi

Samorząd terytorialny

Nadanie określonemu obiektowi będącemu własnością gminy imienia osoby, którą miejscowa społeczność chce w ten sposób uczcić za zasługi np. dla miasta, jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury....

23.08.2016