W opisanej sytuacji działanie zamawiającego polegające na wystosowaniu wezwania do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej  p.z.p. stało się niezasadne.

Dzięki działaniu wykonawcy zamawiający może ocenić jego ofertę, jak również sytuację podmiotową samego wykonawcy brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca może uzupełnić dokumenty za pośrednictwem platformy ePUAP >>>

Należy w tym miejscu zacytować za wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2007 (X Ga 23/07/za), iż „(...) formalizm postępowania o udzielenie zamówienia nie jest celem samym w sobie (...)”.

Wzmocnieniem tego rozumowania może być regulacja wynikająca z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dalej r.w.d., w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 r.w.d., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Przy czym r.w.d. określa aktualność dokumentów wskazując ich możliwą datę wystawienia.

Przy okazji warto wskazać, że faktycznie: „(...) w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), nie mamy do czynienia z naruszaniem zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu poprzez udział co najmniej podmiotów funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie może w takim przypadku nawet potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje się również zbędne.(...)”.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami