Na wstępie należy zauważyć, iż przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. przewidują szczególny reżim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i tym samym nie można na zasadzie analogii stosować w ramach tych procedur zasad składania oświadczeń woli, zaczerpniętych z innych aktów prawnych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż art. 9 ust. 1 p.z.p. statuuje zasadę pisemności, wedle której, co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Ponadto, w myśl art. 27 p.z.p. to Zamawiający decyduje w jakiej formie następuje komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, wskazując czy pisma, wnioski oraz oświadczenia, należy przesyłać pisemnie, faksem czy drogą elektroniczną.

Wykonawca ma prawo uzupełnić dokumenty w formie elektronicznej >>>

Należy przy tym zaznaczyć, iż z uwagi na w/w zasadę pisemności postępowania, forma pisemna komunikacji jest dopuszczalna zawsze (art. 27 ust. 3 p.z.p.), nawet bez wyraźnego wskazania Zamawiającego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Zamawiający ma obowiązek wskazać w SIWZ informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

Z pytania nie wynika wprost, jak Zamawiający uregulował w SIWZ kwestię zasad porozumienia się z Wykonawcami w postępowaniu. Możliwe są więc dwa rozwiązania. Po pierwsze, jeżeli Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, to dokumenty przesłane przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, powinny być przez Zamawiającego uwzględnione.

TSUE wskaże zasady uzupełniania próbek przez wykonawców >>>

Jeżeli natomiast Zamawiający dopuścił wprost w SIWZ możliwość składania oświadczeń i dokumentów jedynie w formie pisemnej i dodatkowo powtórzył aktualność tej formy komunikacji w samym wezwaniu do uzupełnienia dokumentów skierowanym do wykonawcy, to należy uznać, iż uzupełnione dokumenty mogą być dostarczone tylko w formie pisemnej. Tym samym, wykonawca nie powinien uznać dokumentów przesłanych w innej formie, np. za pośrednictwem platformy ePUAP.