Pytanie:
Jak można odwołać etatowego członka zarządu powiatu: na wniosek starosty - jeżeli rada nie wyrazi zgody na odwołanie, to co wówczas, czy na wniosek członka zarządu - jeżeli rada również nie wyrazi zgody na odwołanie, to jaki wówczas jest jego status?

Odpowiedź:
Rada może odwołać etatowego członka zarządu wyłącznie na wniosek starosty.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – dalej u.s.p., wybór i odwoływanie zarządu należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Z kolei art. 31 ust. 5 u.s.p stanowi, że rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Reasumując, członek zarządu pozostanie w jego składzie do momentu, w którym rada powiatu nie podejmie decyzji o odwołaniu. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami