Pytanie:
Czy osobę zatrudnioną w urzędzie gminy na stanowisku inspektor (nie ma upoważnienia do wydawania decyzji, przygotowuje dokumenty merytoryczne, które później podpisuje wójt) można uznać za funkcjonariusza publicznego? Czy jest to osoba, która pełni funkcje usługowe?

Odpowiedź:
Osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w urzędach samorządowych można zaliczyć do grupy funkcjonariuszy publicznych, tak więc inspektor - jako osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym, może być zaliczona do tej grupy - nawet jeśli nie wydaje decyzji administracyjnych w imieniu wójta.

Funkcjonariusz publiczny

Funkcjonariusz publiczny jest zdefiniowany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny - dalej k.k., w art. 115 § 13 pkt 4. Zgodnie z tym przepisem, funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. 

Przyjmuje się, że dyspozycja art. 115 § 13 pkt 4 k.k. obejmuje wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a więc i wszystkich pracowników zatrudnionych przez gminę, z wyłączeniem tych, którzy pełnią czynności wyłącznie usługowe. W piśmiennictwie znany jest też pogląd, że osoba pełniąca funkcję publiczną – w tym także funkcjonariusz publiczny, nie pełni czynności wyłącznie usługowej, tzn. ma wynikający z jego publicznoprawnego umocowania w strukturze danej organizacji (a nie przypadkowy) wpływ na podejmowane tam decyzje (niekoniecznie w znaczeniu decyzji administracyjnych), a ten wpływ ma lub może mieć odbicie w sferze publicznej. 

Czytaj więcej: Czy strażnik leśny to funkcjonariusz publiczny?

Przyjąć więc należy, że każdy z pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych może być zaliczany do funkcjonariuszy publicznych. Każdy z nich bowiem ma wpływ na prace i politykę urzędu, nawet pośredni. Na pewno natomiast nie można zaliczyć do grupy pracowników będących funkcjonariuszami publicznymi osób zatrudnionych w urzędach samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi – te osoby bowiem pełnią funkcje czysto usługowe. 

Czytaj więcej: Członek obwodowej komisji referendalnej nie jest funkcjonariuszem publicznym