Pytanie:
Kto może być inwestorem zastępczym dla jednostki samorządu terytorialnego? W przypadku ustanowienia inwestora zastępczego, na kogo wydaje się pozwolenie na budowę? Kto wypełnia oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Odpowiedź:
1. "Inwestorem zastępczym" dla inwestora będącego jednostką samorządu terytorialnego może być osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca na rzecz tego inwestora konkretne czynności organizatorskie, mające zapewnić określony rezultat budowlany.
2. Pozwolenie na budowę jest wydawane na rzecz inwestora, a nie na "inwestora zastępczego".
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinien złożyć inwestor, a nie "inwestor zastępczy".

Uzasadnienie:
Przepisy prawa budowlanego nie zawierają regulacji prawnych dotyczących "inwestorów zastępczych", a umowy o zastępstwo inwestorskie, mocą których ustanawia się "inwestora zastępczego", w praktyce występują jako umowy cywilnoprawne [por. wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2003 r., IV SA 2947/01 oraz wyrok NSA z dnia 7 października 2002 r., IV SA 2735/01]. Oznacza to, że "inwestor zastępczy" nie jest uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W praktyce "inwestorem zastępczym" jest osoba fizyczna lub osoba prawna mająca za zadanie wyręczyć inwestora w zakresie organizacji zadania inwestycyjnego, poprzez wykonywanie na rzecz inwestora konkretnych czynności organizatorskich, mających zapewnić określony rezultat budowlany. Z umów tych z reguły nie wynika, aby to "inwestor zastępczy" wykonywał samodzielnie pod względem formalnym jakiekolwiek roboty budowlane [por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 30 listopada 2007 r., SA/Łd 813/07].

"Inwestor zastępczy" w takim rozumieniu związany jest z inwestorem jedynie węzłem o charakterze cywilnoprawnym, co oznacza, że pozwolenie na budowę jest wydawane na rzecz inwestora, czyli jednostki samorządu terytorialnego, a także to inwestor jest obowiązany złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. "Inwestor zastępczy" może wówczas występować jako pełnomocnik inwestora, albo tylko faktycznie zastępować go w trakcie procesu budowlanego. Nie jest również wykluczone powierzenie "inwestorowi zastępczemu" wszystkich kompetencji związanych z procesem budowlanym, który ma być zrealizowany na rzecz inwestora, czyli właściciela nieruchomości. W takiej sytuacji jednakże podmiot ten będzie inwestorem w rozumieniu prawa budowlanego i będzie musiał legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaś właściciel nieruchomości nie będzie w ogóle uczestnikiem procesu budowlanego.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami