Wykonawca powinien podać imiona i nazwiska osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w ramach umowy o pracę, jak również osoby te powinny brać udział w realizacji zamówienia. Zamawiający powinien określić zapisy pozwalające mu na skontrolowanie, czy dane osoby, które wykonują określoną czynność są faktycznie zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Wymóg etatów w przetargach polepszy sytuację na rynku pracy >>>

W świetle nowego przepisu art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., w przypadku zamówień na usługi oraz roboty budowlane, zamawiający jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane p konkretnych czynności polega na wykonywaniu pracy w ramach przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dalej k.p.

Z kolei w myśl art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p., zamawiający musi opisać w SIWZ między innymi – cyt: „sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;”.

Tym samym, wykonawca lub podwykonawca powinien przekazać zamawiającemu listę osób (z podaniem imienia i nazwiska) z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę.

Nowelizacja PZP zapewni znaczną liczbę miejsc pracy >>>

Zamawiający, aby prawidłowo skontrolować, czy zamawiający wypełnia ten obowiązek, powinien przewidzieć w SIWZ a tak naprawdę we wzorze umowy zapisy, które będą pozwalały mu na każdym etapie skontrolować, czy dane osoby są faktycznie zatrudnione w ramach umowy o pracę. Ponieważ przepis art. 22 § 1 k.p. stanowi, że w ramach umowy o prace należy rozumieć - cyt: „wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”, nie jest możliwym wykonanie danej czynności bez fizycznego udziału w niej osoby zatrudnionej.