Pytanie:
Czy w oświadczeniu majątkowym wójta należy podawać zarobki współmałżonka?

Odpowiedź:
Nie, gdyż nie ma ku temu podstaw prawnych.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24h ust. 1 zdanie 2 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – dalej u.s.g. oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych;
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Ponadto osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową (art. 24h ust. 2 u.s.g.).

Tym samym jedne informacje dotyczące majątku osoby trzeciej (w tym wypadku – małżonka wójta) mogą dotyczyć wyłącznie majątku objętego wspólnością ustawową, w tym składników nabytych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych.

Podawanie zarobków małżonka, niezależnie od źródeł, w oświadczeniu majątkowym jest więc zbędne i nie ma podstawy prawnej. Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby, zaś informacje o sytuacji majątkowej obywatela należą do prywatnej sfery życia (wyrok TK z 24 czerwca 1997 r., K 21/96; niepubl.).

Ponadto, w zakresie dotyczącym zbierania i przetwarzania takich danych, podstawa do ich przetwarzania musi mieć charakter wyraźny i stosować się winna do niej wykładnia ścieśniająca (wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2003 r., II SA 3085/01; LEX nr 156396).

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami