Fakt, iż dokumentacja projektowa, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, określa stosowane w budownictwie standardy jakościowe, sam w sobie nie przesądza, iż zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%.

Sposób uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane kosztów cyklu życia ma charakter indywidualny i jest zależny od konkretnego przedmiotu zamówienia, jego celu i warunków wykonania.

Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia po nowelizacji PZP >>>

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., nie wprowadzają definicji pojęcia „ustalone standardy jakościowe“. Pomocna w próbie interpretacji tego pojęcia może być opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę". Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu przedstawionym w opinii pod pojęciem "ustalone standardy jakościowe" należy rozumieć typy lub gatunki usług lub dostaw, czy też robót budowlanych znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, oferowanym w powszechnej ofercie standardom, nie zaś specyficznym wymaganiom zamawiającego, na skutek dostosowania standardu dostawy czy usługi do jego indywidualnych potrzeb, a zatem o jakości nie wymagającej indywidualnego ustalenia.

Dodatkowo, kierując się wykładnią językową pod pojęciem dostaw lub usług lub robót budowlanych "powszechnie dostępnych" należałoby rozumieć "dostępność dla wszystkich zainteresowanych", przy czym chodzi tu o dostępność dla wszystkich zainteresowanych takiego samego lub podobnego świadczenia, a zatem brak indywidualizowania przedmiotu świadczenia na potrzeby poszczególnych zamawiających. 

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 kwietnia 2014 r. (KIO/KD 26/14) Izba stwierdziła, ze do kategorii przedmiotu zamówienia, którym będą dostawy i usługi powszechnie dostępne zakwalifikować możemy przedmiot, który będzie służył po pierwsze każdemu, a  po drugie będzie zaspokajał bieżące potrzeby przeciętnego odbiorcy.

W kontekście powyższego – zamówienie, którego przedmiotem są roboty budowlane, opisywane jest za pomocą dokumentacji projektowej. O ile sposób sporządzania dokumentacji projektowej jest ustandaryzowany, jak również ustandaryzowane są określone procesy, procedury wykonywania robót budowlanych i jakości tych robót, o tyle już efekt (cel) robót ma charakter zindywidualizowany. Dany obiekt budowlany jest bowiem projektowany na zlecenie i według potrzeb konkretnego zamawiającego, w konkretnej lokalizacji i otoczeniu, ma spełniać konkretne funkcje. Nie wydaje się zatem, by w odniesieniu do zamówienia na roboty budowlane zasadne było stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, czy też kryterium o przeważającym znaczeniu.

Zestawienie najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji PZP >>>

Cykl życia zamówienia obejmuje wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie (art. 2 pkt 1a p.z.p.).

Bardziej szczegółowo pojęcie cyklu życia produktu określa art. 2 ust. 1 pkt 20 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. seria L z 2014 r. Nr 94, s. 65), zgodnie z którym cykl życia oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym działania badawczo-rozwojowe, które należy wykonać, produkcję, obrót i jego warunki, transport, użytkowanie i utrzymanie, w całym okresie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub wytworzenia zasobów po wywóz, usunięcie i zakończenie obsługi lub użytkowania.

Jak wskazano wyżej, w przypadku zamówienia publicznego na roboty budowlane efekt (cel) robót ma charakter zindywidualizowany, gdyż obiekt budowlany jest bowiem projektowany na zlecenie i według potrzeb konkretnego zamawiającego, w konkretnej lokalizacji i otoczeniu, ma spełniać konkretne funkcje. Z tego powodu brak jest możliwości przedstawienia opinii co do sposobu, w jaki zamawiający może uwzględniać w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia produktu (efektu wykonanych robót budowlanych). Sposób ten ma charakter indywidualny i jest zależny od konkretnego przedmiotu zamówienia, jego celu i warunków wykonania.