Nowelizacja p.z.p. ma na celu implementację do polskiego prawa zapisów nowych dyrektyw:

- dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 65) dalej dyrektywa klasyczna;

- dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 243) dalej dyrektywa sektorowa.

Ekspert: nowelizacja PZP zapewni nową jakość w zamówieniach publicznych >>>>

Jednocześnie odnośnie:

 1. obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz instytucji elektronicznych takich jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów – termin wdrożenia został wyznaczony do dnia 18 października 2018 r.;
 2. obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupującą – termin wdrożenia został wyznaczony do dnia 18 kwietnia 2017 r.;
 3. przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – termin wdrożenia został wyznaczony do dnia 18 kwietnia 2018 r.
Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych wskazuje się, iż najważniejsze zmiany związane z implementacją przepisów zawartych w nowych dyrektywach obejmują:

 1. uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom;
 2. promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności;
 3. wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne – nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów;
 4. uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp.

Wśród najważniejszych zmian, niewynikających z konieczności implementacji nowych dyrektyw należy wskazać między innymi:

 1. wyłączenie stosowania ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień o wartościach mniejszych niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., np. w zakresie niektórych usług leśnych (zgodnie z art. 4d p.z.p.);
 2. możliwość zastrzegania, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek mających realizować zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (zgodnie z art. 22 ust. 2 i 2a p.z.p.);
 3. uwzględnienie aspektów społecznych – zachęcanie do ich stosowania przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku stawiania warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (zgodnie z art. 29 ust. 3a);
 4. wzmocnienie przepisów o stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert (zgodnie z art. 91 ust. 2a p.z.p.);
 5. upoważnienie Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, aby określił, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji (zgodnie z art. 91 ust. 7c p.z.p.);
 6. uelastycznienie możliwości udzielania wykonawcom zaliczek (zgodnie z art. 151a p.z.p.);
 7. wprowadzenie przepisów regulujących możliwość orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą w przypadku, gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania (zgodnie z art. 186);
 8. umożliwienie wydawania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opinii w celu interpretacji przepisów ustawy (zgodnie z art. 154c).

Trudna nowelizacja PZP wyzwaniem dla rynku >>>>

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych gruntownie zmienia obecny system udzielenia zamówień – mamy do czynienia z największą jak dotychczas nowelizacją Prawa zamówień publicznych. Patrząc na kierunki zmian, należałoby uznać je za jak najbardziej zasadne: zmniejszenie biurokracji, zwiększenie znaczenia narzędzi informatycznych, promocja pozaekonomicznych celów zamówień, a także zwiększenie praktycznego zastosowania procedur negocjacyjnych.

Nowelizacja chroni również interesy drobnych przedsiębiorców, w szczególności upraszczając wymagania podmiotowe, zalecany jest podział zamówień na mniejsze części i możliwość składania ofert częściowych, a także rozszerzenie możliwości procedur odwoławczych przy postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych. Jednak, jak to zwykle bywa, dopiero w praktyce okaże się jak przedmiotowe zmiany faktycznie wpłyną na nasz system udzielania zamówień publicznych.