Koordynatorem merytorycznym konferencji "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji wdrażającej dyrektywy UE" była dr Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Na wstępie wydarzenia postawiła pytanie - czy w związku z nadchodzącą nowelizacją Prawa zamówień publicznych mamy do czynienia z rewolucją w przepisach, czy też jedynie z ich ewolucją. Kolejne konferencyjne wystąpienia pokazały, że część wprowadzanych zmian zdecydowanie będzie mieć charakter rewolucyjny (np. stosowanie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia), a część z nich to jedynie kolejna, ulepszona wersja znanego na rynku rozwiązania prawnego.

O nowych zasadach przygotowywania i udostępniania dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opowiedziała Ewa Wiktorowska, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP. Prelegentka omówiła miejsca i kolejność publikacji ogłoszeń, a także kwestię dokonywania zmian w ogłoszeniach. Wprowadziła uczestników spotkania w tematykę zmian dotyczących przygotowywania i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej udostępniania.

Mec. Grzegorz Wicik, radca prawny, były pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawił tryby udzielania zamówień publicznych w nowej odsłonie. Głównym założeniem zmian w tym zakresie jest rozszerzenie możliwości negocjacji zamawiającego z wykonawcami, celem złożenia optymalnego zamówienia. Nowelizacja przewiduje szersze wykorzystanie trybów negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. Wprowadza także nowy tryb partnerstwa innowacyjnego, który zdaniem prelegenta, nie odegra większej roli na polskim rynku zamówień publicznych.

Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia po nowelizacji wdrażającej unijne dyrektywy było tematem wystąpienia Anity Elżanowskiej, eksperta w obszarze zamówień publicznych, byłej wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prelegentka przedstawiła zasady opisywania przedmiotu zamówienia, powołując się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Podkreśliła możliwość wprowadzania aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia, a także omówiła kwestię podziału zamówienia na części i prawo opcji.

Przedmiotem wystąpienia dr Andrzeli Gawrońskiej-Baran były znowelizowane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prelegentka poruszyła kwestię wprowadzenia aparatu pojęciowego dyrektyw unijnych do polskiej ustawy (kryteria kwalifikacji a kryteria selekcji), a także omówiła nowe brzmienie warunków, jakie będą musieli spełniać wykonawcy, by starać się o zamówienie publiczne. Wystąpienie dotyczyło potencjału ekonomicznego i osobowego wykonawców, jak również polegania za zasobach innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Zapraszamy na szkolenie
Zamówienia publiczne po nowelizacji z 2016 r. – efekty zmian prawnych w praktyce
  • rzetelna i aktualna wiedza

 

Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczania wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były tematem prelekcji dr. Włodzimierza Dzierżanowskiego, byłego wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych; prezesa zarządu Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. Ekspert poruszył temat prawomocnego skazania jako obligatoryjnej przesłanki wykluczenia, przedstawił katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania, a także omówił możliwość tzw. self cleaningu wykonawcy. Wystąpienie zawierało również informacje dot. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, jak też zasad uzupełniania oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców.

Małgorzata Stachowiak, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych, omówiła znowelizowany proces oceny ofert. Prelegentka przedstawiła nową, odwróconą kolejność działań zamawiającego w przetargu nieograniczonym (najpierw ocena ofert, potem kwalifikacja wykonawców). Przedstawiła możliwość składania ofert wariantowych oraz terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wystąpienie zawierało także przesłanki odrzucenia oferty, badanie rażąco niskiej ceny oraz określanie kryteriów oceny ofert.

Ostatnim prelegentem był mec. Jarosław Jerzykowski, radca prawny i były dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, którego wystąpienie dotyczyło dokonywania zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego. Ekspert bardzo szczegółowo przedstawił okoliczności, które uzasadniają dokonanie zmiany w umowie o zamówienie publiczne (przykładowo: zmiany przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ, zmiany nieprzewidywalne, zastąpienie dotychczasowego wykonawcy).

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem specjalistów z zakresu zamówień publicznych z całego kraju. Ciekawy moment, w którym się odbyła (po uchwaleniu nowelizacji przez Sejm), skłaniał do refleksji nad przyszłością systemu zamówień publicznych w Polsce. Tematyka zamówień publicznych w dalszym ciągu wzbudza wiele wątpliwości, a w przededniu implementacji nowych przepisów unijnych intryguje i niejednokrotnie przeraża.