Starosta może udostępnić uchwały spółki wodnej

Samorząd terytorialny

Starosta może udostępnić uchwałę spółki wodnej w trybie art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

01.08.2016

Wypłacona staroście odprawa nie podlega oskładkowaniu

Samorząd terytorialny

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy...

29.07.2016

Decyzja o awansie należy wyłącznie do starosty

Samorząd terytorialny

Przepisy o pracownikach samorządowych nie przewidują konkretnych terminów awansowania pracowników. O przeniesieniu na wyższe stanowisko będzie decydował pracodawca. W starostwie czynności z zakresu...

28.07.2016

Wydanie karty dużej rodziny należy do kompetencji wójta

Samorząd terytorialny

Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na...

25.07.2016

Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy. Natomiast wynagrodzenie wójtaustala rada gminy, w drodze...

21.07.2016

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.Dyrektor powinien o zawieszeniu zajęć powiadomić pisemnie...

21.07.2016