Wydanie karty dużej rodziny należy do kompetencji wójta

Samorząd terytorialny

Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na...

25.07.2016

Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy. Natomiast wynagrodzenie wójtaustala rada gminy, w drodze...

21.07.2016

Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia

Samorząd terytorialny

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.Dyrektor powinien o zawieszeniu zajęć powiadomić pisemnie...

21.07.2016

Wójt nie ma obowiązku odebrania psa rasy niebezpiecznej

Samorząd terytorialny

Jeśli pies rasy niebezpiecznej stanowi zagrożenie dla właściciela, wójt nie ma obowiązku jego odebrania. Wójt może jednak przeprowadzić kontrolę warunków utrzymywania psa. Gdyby okazały się...

20.07.2016

Opinia inspektora sanitarnego powinna być udostępniona

Samorząd terytorialny

Prezydent powinien udostępnić wnioskodawcy opinie inspektora sanitarnego i RDOŚ. Zakres informacji podlegających udostępnieniu określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

18.07.2016

Gmina może wymagać od mieszkańców rejestracji psów

Samorząd terytorialny

Gmina może wymagać rejestracji psów i uiszczania opłaty od posiadania zwierzęcia. Podstawę prawną tego obowiązku stanowi art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

15.07.2016