Udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe pytanie wymaga w pierwszej kolejności podkreślenia, że w drodze nowelizacji p.z.p. przewidziano możliwość przeprowadzenia tzw. procedury odwróconej.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 p.z.p. zamawiający w przetargu nieograniczonym może dokonać oceny ofert na podstawie oświadczenia samego wykonawcy, a następnie zweryfikować czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu oraz ocenić czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu.

Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia po nowelizacji PZP >>>

Innymi słowy mówiąc, „… zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.” (vide: UZP, Procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”, www.uzp.gov.pl).

Po pozytywnej weryfikacji złożonych przez tego wykonawcę dokumentów, zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. tej, która uprzednio została najwyżej oceniona.

Oczywiście niezależnie od procedury odwróconej zamawiający ma możliwość przeprowadzenia standardowej oceny, tj. rozpocząć swoje czynności od oceny podmiotowej wykonawców. W takim przypadku zamawiający rozpoczyna od badania wszystkich oświadczeń własnych złożonych przez wykonawców (art. 25a ust. 1 – 4 p.z.p.).

Dokument dotyczący kryteriów oceny ofert nie podlega uzupełnieniu >>>

Następnie przystępuje do weryfikacji przedmiotowej wszystkich ofert. Ocenia je tworząc ranking i wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - do złożenia aktualnych na dzień złożenie dokumentów potwierdzających okoliczności z art. 25 ust. 1 – art. 26 ust. 1 p.z.p. Po pozytywnej weryfikacji złożonych przez tego wykonawcę dokumentów, zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. tej, która uprzednio została najwyżej oceniona. Odnosząc się zatem do zadanego pytania wskazać trzeba, że oferta najwyżej oceniona z art. 26 ust. 1 p.z.p., podobnie jak oferta oceniona jako najkorzystniejsza z art. 24aa p.z.p., to oferta, która formalnie nie została jeszcze wybrana jako najkorzystniejsza, ale która w rankingu ofert plasuje się na najwyższym miejscu.