Zamawiającemu nie wolno wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów, z których wynika sposób spełniania kryteriów oceny ofert.

Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu >>>

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów (w tym do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu), jeżeli wykonawca nie złożył takich dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy. Wskazać trzeba jednak, że od powyższej zasady istnieją wyjątki.

Takim wyjątkiem jest sytuacja, w której dany dokument dotyczy kryteriów oceny ofert określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, gdyby zamawiający mógł wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, wykonawca taki mógłby, już po otwarciu ofert złożyć taki dokument, który zapewniłby mu uzyskanie większej ilości punktów, co jest niedopuszczalne.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być precyzyjne >>>

Podobne stanowisko zostało wyrażone w stanowisku kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych przez prezesa UZP, wskazanym w artykule pt.: „Nieuprawnione zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – przykłady nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli Prezesa UZP”, zamieszczonym w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 7/2013, w którym stwierdzono, że – cyt: „W szczególności należy zwrócić uwagę na nieuprawnione uzupełnianie dokumentów w postępowaniach przeprowadzanych w trybach dwuetapowych, kiedy stopień spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu ma wpływ na ocenę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i tym samym zakwalifikowanie się wykonawcy do kolejnego etapu postępowania (zaproszenie do składania ofert). Podobnie dzieje się w sytuacji, kiedy wymagane dokumenty dotyczą jednego z pozacenowych kryteriów oceny ofert, a ich uzupełnienie, poza potwierdzeniem spełnienia wymagań zamawiającego, może mieć wpływ na wysokość punktów przyznanych w danym kryterium.”.