Z obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, nie zwalnia fakt, iż Wykonawca, sam wcześniej uzupełnił brakujący dokument.

Samouzupełnienie dokumentów przez wykonawcę nie rodzi skutków prawnych >>>

Odpowiadając na zadane pytanie wskazać należy, iż kwestia samouzupełnienia dokumentu przez Wykonawcę i skutków, jakie takie samo uzupełnienie wywołuje jest różnie postrzegana w orzecznictwie. Przeważające jest jednak stanowisko, prezentowane w orzeczeniu KIO z dnia 19 maja 2014 r. (KIO 846/14), w którym  Izba uznała, że „Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby, wezwanie kierowane do wykonawcy w tym trybie powinno obejmować precyzyjne i jednoznaczne wskazanie, jakie elementy warunku udziału w postępowaniu nie zostały wykazane i dlaczego. W ocenie Izby, z obowiązku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie zwalnia zamawiającego fakt, iż odwołujący samodzielnie uzupełnił dokumenty (…). W świetle ww. przepisu jedynymi okolicznościami, które uprawniają zamawiającego do rezygnacji z obowiązku wezwania jest konieczność unieważnienia postępowania lub konieczność odrzucenia oferty odwołującego."

Wobec powyższego, w przedstawionym pytaniu należałoby wezwać Wykonawcę by raz jeszcze złożył brakujący dokument.