W przetargu na rewitalizację parku zdrojowego, zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu wykonawcy z uwagi na niespełnianie przez niego warunku udziału w postępowaniu. Zdaniem zamawiającego, wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów. Mimo, iż został wezwany do ich uzupełnienia, nie znalazły się one w ofercie.

Z decyzją zamawiającego nie zgodził się wykluczony wykonawca, który postanowił odwołać się do KIO. Stał na stanowisku, iż zamawiający nie podważał spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu i nie wzywał do uzupełniania wykazu robót wraz z dowodami, a jedynie wnosił o załączenie dowodów, z których będzie wynikał dokładniejszy zakres przedmiotowy. Wskazywał również, że w wezwaniu do uzupełnienia nie sprecyzowano, co do jakich robót w kontekście potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający ma zastrzeżenia.

Izba stanęła na stanowisku, iż doszło do nieprawidłowego wezwania do uzupełnienia dokumentów, w konsekwencji czego wykonawca został nieprawidłowo wykluczony. Zdaniem składu orzekającego, w przypadku niewykazania w ofercie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający powinien określić, jakiego dokumentu brakuje, na potwierdzenie którego z warunków, bądź w jakim dokumencie jest błąd, względnie czy dokument nie potwierdza spełnienia danego warunku. Zamawiający musi konkretnie wskazać, czy błąd/nieścisłość/brak upatruje w wykazie prac, czy w dokumentach go poświadczających. Jedynie precyzyjne wezwanie, w razie braku satysfakcjonującej odpowiedzi, może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

KIO podkreśliła, że precyzyjnym wezwaniem nie jest przytoczenie opisu spełnienia warunków udziału z SIWZ czy opis formy dokumentów, które zamawiający uzna za dowody na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów powinno szczegółowo i w sposób jednoznaczny wskazywać, co do jakich dokumentów zamawiający ma wątpliwości.

Skoro zatem odwołujący się wykonawca nie wiedział, jakie dokumenty konkretnie ma uzupełnić zamawiającemu, nie mógł uczynić tego w sposób prawidłowy. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt, że inny wykonawca w odpowiedzi na analogicznie skonstruowane wezwanie udzielił satysfakcjonującej zamawiającego odpowiedzi. Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być oparte na zasadzie pewności. Wykonawca nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi zamawiającemu w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2014 r. (KIO 1208/14).