Usługi prawne określone w art. 4 pkt 3 lit. ea ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. są wyłączone spod stosowania p.z.p. bez względu na ich wartość. Usługi te nie podlegają łączeniu z pozostałymi usługami prawnymi w celu łącznego oszacowania wartości tych zamówień, jeśli ich rozdzielenie podyktowane jest względami organizacyjnymi zamawiającego.

 


Zgodnie z nowym przepisem art. 4 pkt. 3 lit. ea p.z.p. ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi prawne m.in.: zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134), w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi; doradztwa prawnego wykonywanego przez te osoby, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa wyżej, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań. Usługi te są wyłączone spod stosowania przepisów p.z.p. bez względu na ich wartość.

 

Często jednak zamawiający oprócz usług prawnych określonych w art. 4 pkt 3 lit. ea p.z.p. nabywa również usługi prawne w zakresie tzw. bieżącej obsługi prawnej danej jednostki. Takie usługi prawne nie są wyłączone spod stosowania ustawy. Do ich udzielenia zastosowanie znajdą przepisy Rozdziału 6 Działu III p.z.p. „Zamówienia na usługi społeczne”. Zgodnie z treścią art. 5d ust. 1 pkt 1 p.z.p. jeżeli na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają zastosowanie przepisy ustawy i zamówienia, do których tych przepisów nie stosuje się, a zamówienie to można podzielić, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, zamawiający może udzielić odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze względu na cechy tych zamówień.

Szacowanie wartości zamówienia po nowelizacji PZP >>>

Ustalając szacunkową wartość zamówienia, zamawiający agreguje takie zamówienia, które są podobne przedmiotowo, będą nabywane w tym samym czasie (np. roku budżetowym) i są oferowane przez podobny krąg wykonawców. Łączne szacowanie wartości zamówienia ma na celu ustalenie jakie przepisy zostaną zastosowanie podczas postępowania w sprawie udzielania tego zamówienia. Skoro zatem ustawodawca z góry wyłączył spod stosowania ustawy usługi prawne określone w art. 4 pkt 3 lit. ea p.z.p. należy przyjąć, że również ustalanie ich wartości powinno odbywać się odrębnie od pozostałych usług prawnych.

Są to dwa odrębne zamówienia, udzielane w odrębny sposób, z których tylko jedno podlega przepisom p.z.p. i tylko w takim zakresie zastosowanie znajdą przepisy art. 32 i nast. p.z.p.

Jeśli względy organizacyjne wskazują, że celowe jest odrębne udzielanie zamówień na te usługi, to ich wartość należy ustalić odrębnie. Zamówienia w art. 4 pkt 3 lit. ea p.z.p. nie podlegają procedurom określonym w p.z.p. bez względu na ich wartość, pozostałe usługi prawne – jeśli ich wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Zamówienia społeczne w świetle nowej dyrektywy >>>

Jedynie na marginesie warto wskazać, że usługi prawne, zgodnie z nową klasyfikacją usług, to tzw. usługi społeczne. Dla zamówień na usługi społeczne poniżej progów ustawodawca określił bardzo łagodny reżim proceduralny. Zgodnie z art. 138o p.z.p. jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty 750.000 euro w przypadku zamawiających klasycznych i 1.000.000 euro dla zamawiających sektorowych, zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej BIP, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: 1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 3) kryteria oceny ofert.