Odpowiedź:
Nie podlegają ocenom okresowym - zgodnie z przepisami u.o.p.s. - dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz gminnych instytucji kultury w tym bibliotek.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie.

Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zatrudnionych w jednostkach budżetowych i organizacyjnych gminy (art. 2 pkt 3 u.o.p.s.) o ile ich statusu nie regulują odrębne przepisy (art. 3 u.o.p.s.).

W przypadku dyrektora szkoły, jego sytuację prawną ustala art. 36 ustawy zz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - u.s.o., a jeżeli jest on nauczycielem – przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN. Tym samym dyrektor szkoły w ogóle nie może podlegać ocenom okresowym określonym w przepisach u.p.s.

Biblioteka publiczna jest z kolei gminną osobą prawną – instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - dalej u.d.k. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – dalej u.d.k. Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.d.k. instytucje kultury jako odrębne osoby prawne podlegają wpisowi do rejestru organizatora. Tym samym ani dyrektor biblioteki ani pracownicy biblioteki nie są pracownikami samorządowymi w rozumieniu u.o.p.s. i tym samym nie podlegają ocenom okresowym.

W przypadku dyrektora gminnego ośrodka pomocy społecznej, dyrektor ten jest pracownikiem samorządowym, jako że zajmuje on kierownicze stanowisko w jednostce organizacyjnej gminy, a ponadto jako do pracownika służb pomocy społecznej, w myśl art. 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. stosuje się odpowiednio przepisy u.o.p.s.

Dyrektor GOPS podlega zatem ocenom okresowym, jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż dyrektor GOPS nie jest pracownikiem urzędu gminy ale jest zatrudniony w kierowanej przezeń jednostce, jedynie reprezentantem GOPS w stosunki do dyrektora w zakresie stosunku pracy jest wójt gminy (burmistrz albo prezydent miasta) zgodnie z zasadą określoną w art. 7 pkt 1 u.o.p.s.

Tym samym zasady dokonywania oceny okresowej dyrektora GOPS powinny zostać określone w odrębnym akcie, przy czym uznać należy, że zgodnie z art. 28 w zw. z art. 7 pkt 1 u.o.p.s., w braku odrębnych przepisów (np. zarządzenia dotyczącego dokonywania ocen okresowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych), należy zastosować odpowiednio zarządzenie dotyczące ocen okresowych obowiązujące w GOPS, przy czym oceniającym będzie w takim przypadku wójt gminy jako bezpośredni przełożony dyrektora GOPS.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami