Badania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim” przeprowadzi kilkuosobowy zespół, w skład którego weszli ekonomiści, urbaniści, specjaliści od planowania przestrzennego czy rozwoju regionalnego.

Jak mówił na poniedziałkowym spotkaniu z samorządami nadzorujący pracę zespołu badawczego prof. Janusz Słodczyk z Uniwersytetu Opolskiego celem głównym projektu będzie "ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych, w szczególności tych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej tych obszarów i ich mieszkańców" oraz "opracowanie rekomendacji dotyczących skutecznego dopasowania interwencji publicznej i poprawy zarządzania tego rodzaju obszarami w latach 2014-2020".

Prof. Słodczyk zaznaczył, że zespół badawczy najpierw zidentyfikuje przeprowadzone w ostatnich latach przez miasta i gminy inwestycje z zakresu rewitalizacji. „Chcemy też ustalić, jakie były ich efekty. Zobaczyć, czy wpłynęły one na poprawę funkcjonowania danego terenu - czy były skuteczne” – tłumaczył i dopowiedział, że m.in. na tej podstawie możliwe będzie potem wskazanie potrzeb i celów działań rewitalizacyjnych w latach 2014-2020.

Koordynator projektu prof. UO dr hab. Adam Drobniak mówił, że w ramach badań zespół sprawdzi m.in., gdzie inwestycje mające na celu rewitalizację danej przestrzeni realizowane były za pieniądze własne samorządów, a gdzie za środki unijne. Przejrzy też dokumenty – np. strategie czy plany zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzi, czy przeprowadzone już inwestycje wpłynęły np. na konkurencyjność gospodarczą albo atrakcyjność inwestycyjną danego terenu; czy poprawiły warunki życia albo np. sytuację na rynku pracy. Będzie także pytać samorządy o plany na przyszłe lata dotyczące rewitalizacji w gminach – najważniejsze i najpilniejsze inwestycje; szacunkowe kwoty pieniędzy, jakie należałoby zainwestować na poszczególnych terenach zdegradowanych.

Będąca w zespole badawczym Renata Klimek dodała, że celem badań będzie też zidentyfikowanie terenów zdegradowanych – np. powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych - i obszarów miejskich wymagających rewitalizacji. Ma to posłużyć do budowy bazy danych takich terenów zebranych w formie mapy, która może pomóc w przyszłości w wyborze tych miejsc, które wymagają najpilniejszych interwencji.

Prof. Drobniak w rozmowie z PAP dodał, że wskazane w mapie potencjalne obszary do rewitalizacji z terenu całego województwa mają być możliwie dokładnie opisane. Zaznaczył, że idea projektu badawczego łączy w sobie ocenę tego, co już zrobiono w przeszłości, jak i rozpoznanie skali problemu na przyszłość. „Może się bowiem nagle okazać, że skala problemu np. stukrotnie przerasta możliwości alokacyjne, które są w RPO” – dodał.

Obecny na poniedziałkowym spotkaniu marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła zwrócił uwagę, że w zaczynającej się właśnie nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 rewitalizacja ma być inaczej postrzegana. Nie tylko jako np. działania mające na celu wyremontowanie jakiejś przestrzeni, ale także jako działania mające przynieść skutki „dla ludzi” – społeczne czy gospodarcze. „Trzeba więc otworzyć się na to nowe podejście i inaczej postrzegać rewitalizację” – zaznaczył Buła.

Projekt badawczy dot. rewitalizacji rozpoczął się na przełomie października i listopada. W styczniu i lutym przyszłego roku zaplanowano m.in. przeprowadzenie ankiet i konsultacji w opolskich samorządach, a do końca marca 2015 roku badania mają się zakończyć. (PAP)