Minister Stanisław Koziej przedstawił główne wnioski i rekomendacje przeprowadzonego na polecenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, po raz pierwszy w Polsce, Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Na wstępie podkreślił kompleksowość podejścia do spraw bezpieczeństwa oraz synchronizację przeglądu z rządowymi pracami nad strategiami rozwojowymi. To są dwa nieodłączne wymiary funkcjonowania państwa. Bez bezpieczeństwa nie byłoby rozwoju, a nawet gdyby był, to istniałoby ryzyko, że jego efekty może skonsumować ktoś inny. Z kolei bez rozwoju trudno sobie wyobrazić skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa.

Następnie szef BBN scharakteryzował obszary problemowe podejmowane w ramach przeglądu oraz wynikające z nich wnioski. Szczególną uwagę zwrócił na możliwe scenariusze kształtowania się zewnętrznych i wewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego, główne kierunki i sposoby działania państwa oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego. Podkreślił rosnące znaczenie transsektorowych obszarów bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo finansowe, energetyczne i cyberbezpieczeństwo.

Omawiając strategiczne warunki bezpieczeństwa zwrócił szczególną uwagę na konsekwencję zauważalnej reorientacji strategicznej USA w kierunku Azji i Pacyfiku (wzrost wymagań wobec Europejczyków, aby sami w większym stopniu troszczyli się o swoje bezpieczeństwo), proces konsolidacji NATO wokół funkcji zapewniania bezpośredniego bezpieczeństwa swoich członków oraz konieczność nowelizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa - jako warunku budowania wspólnego bezpieczeństwa w Europie.

W ramach przygotowywania, na bazie wniosków z SPBN, nowej koncepcji strategii bezpieczeństwa Polski konieczne jest priorytetowe potraktowanie budowania zdolności do bezpośredniego bezpieczeństwa kraju (w tym zdolności przeciwrakietowych i szybkiego reagowania) oraz działań na rzecz wzmacniania siły i wiarygodności strategicznej NATO i UE, jako zewnętrznych filarów naszego bezpieczeństwa.

Minister Koziej podziękował marszałkowi województwa podlaskiego Jerzemu Zygmuntowi Dworzańskiemu za zaproszenie. Podkreślił, że możliwość przedstawienia rezultatów SPBN w czasie posiedzenia jest ważnym elementem cyklu debat o bezpieczeństwie, służących krzewieniu wiedzy i kształtowaniu strategicznej świadomości Polaków.

Wcześniejsze spotkania upowszechniające rezultaty przeglądu zostały przeprowadzone z ekspertami, środowiskiem dziennikarskim, przedstawicielami klubów parlamentarnych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami korpusu dyplomatycznego państw Unii Europejskiej, NATO i państw sąsiedzkich oraz przedstawicielami środowisk akademickich.

Na zakończenie minister Koziej poinformował uczestników posiedzeniao stanie prac nad Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego RP i o zamiarze jej przesłania, na przełomie maja/czerwca br., wszystkim marszałkom województw.