Ponad 20 państw popiera stworzenie nowego mechanizmu wzajemnej oceny praworządności dla wszystkich w Unii Europejskiej - poinformowali we wtorek minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders i minister ds. europejskich Niemiec Michael Roth. Polski minister zadeklarował zgodę na mechanizm, "jeśli będzie bezstronny".
Krzysztof Sobczak
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nigdzie na świecie sędziowie nie doprowadzili do przewrotu, ale zdarzało się, że większość demokratyczna zamach stanu przeprowadziła - zauważyli uczestnicy debaty na temat rządów prawa. Trzeba zwracać uwagę na język rządzących. Władza stosuje dość często legalne wyjaśnienia dla osiągnięcia skutku niezgodnego z prawem, czyli "szwindel etykietę" - podkreślali prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To jedna ze spraw, w których Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące zgodności z prawem UE procedur wyłaniania sędziów do SN przez Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie RPO ta skarga jest precedensowa bo daje możliwość sądowej wykładni przepisów ustaw o KRS i o Sądzie Najwyższym w związku z przepisami Konstytucji i prawa Unii Europejskiej.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu - to cel nowelizacji ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty. Przywróci ona m.in. dawną skalę energochłonności do A do G.
Krzysztof Sobczak
19.03.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Chodzi o sytuacje kiedy dziecko umiera. Zgodnie z proponowanymi zmianami zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa) będzie dopuszczalne po śmierci dziecka, jeśli zmarło ono po wszczęciu postępowania. W przypadku śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo o zaprzeczenie ojcostwa – powództwa tego będą mogli dochodzić jego zstępni - np. jego dziecko.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro I prezes Sądu Najwyższego miała przeświadczenie o poprawności dokonanej wykładni ustawy o dostępie do informacji publicznej, to nie można mówić o rażącej przewlekłości postępowania. Sąd administracyjny nie wymierzy w tej sytuacji kary finansowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2019
Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości
Po zmianach wniosek o przyznanie świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" będzie dużo prostszy niż ten obecny. Urzędy nie będą musiały sprawdzać dochodów rodziców, a to było dla nich najbardziej czasochłonne i obciążające - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
19.03.2019
Finanse publiczne Domowe finanse Prawo pracy
Powód przebył kilka operacji, gdy był dzieckiem. Jego matka nie była jednak należycie informowana o możliwych powikłaniach pooperacyjnych. Doszło do naruszenia praw pacjenta, a to uzasadnia przyznanie znacznego zadośćuczynienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Pod koniec marca trzyosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu najwyższego rozpozna pierwszą skargę nadzwyczajną, dotyczącą dwóch sprzecznych orzeczeń w rodzinie rolników. Terminy rozpatrzenie kolejnych dwóch skarg - przez składy 7-osobowe wyznaczono na początek kwietnia - ustaliło Prawo.pl.
Patrycja Rojek-Socha
19.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę, która przewiduje rekompensatę w wysokości 1 mld 260 mln zł dla państwowej radiofonii i tv z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych.
Krzysztof Sobczak
18.03.2019
Finanse publiczne

Edukacja seksualna dzieli rzeczników

Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Prawo do otrzymania rzetelnej edukacji seksualnej wynika wynika z prawa do nauki, którego ochrona należy niewątpliwie do obowiązków rzecznika praw dziecka - podkreśla RPO w reakcji na stanowisko rzecznika praw dziecka. Występuje też do Światowej Organizacji Zdrowia o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących standardów edukacji seksualnej.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Wciąż nie wiadomo, kiedy i na jakich zasadach Wielka Brytania opuści Unię Europejską, ale jest pewne, po brexicie Wielka Brytania stanie się dla obywateli Unii Europejskiej „państwem trzecim”. Zmieni się więc m.in. ochrona prawna osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa i kupujących w brytyjskich e-sklepach.
Prawo.pl
18.03.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Liczący około 640 tysięcy mieszkańców Wrocław ma więcej szpitali - 22 plus dwa duże ośrodki medyczne - niż Dania (20), w której mieszka około pięciu milionów potencjalnych pacjentów. Wydawałoby się, że Duńczycy umierają na ulicy, bo nie mają się gdzie leczyć, ale opieka medyczna jest tam lepsza niż w Polsce.
Józef Kielar
18.03.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych był ewidentnym posunięciem obliczonym na niedopuszczanie lub opóźnienie rozpatrzenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu - mówi Prawo.pl sędzia Aleksander Stępkowski, który je rozpatrywał i odrzucił.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na 10 kwietnia zaplanowano kolejne spotkanie przedstawicieli Ad Rem oraz m.in. Związku Zawodowego Prokuratury i Pracowników Prokuratury z przedstawicielami kancelarii premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości. Związkowcy liczą, że usłyszą o podwyżkach - a domagają się 1000 zł. Na deklaracje rządu czeka też "Solidarność", która oddzielnie walczy o - jak mówi - dodatkowe realne 450 zł.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Podstawową zasadą pełnomocnictwa jest zaufanie, a więc działanie pełnomocnika nie może godzić w interesy mocodawców - orzekł Sąd Najwyższy. W wyroku z 14 marca 2019 roku SN potwierdził, że umowa sprzedaży spadku jest nieważna, gdyż jej zapisy naruszały zasady współżycia społecznego i interes spadkobierców.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2019
Prawo cywilne
Wbrew opiniom samorządów, do zmian w ustawie śmieciowej prawdopodobnie wprowadzony zostanie obowiązek rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.03.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Przestrzeganie zasad praworządności w państwach UE miałoby być oceniane przez radę złożoną z niezależnych ekspertów, a stosowanie ewentualnych sankcji nie wymagałoby jednomyślności państw w Radzie Unii Europejskiej. Takie zasady zamierza wprowadzić szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Współwłaściciele nie byli zgodni, co do legalizacji kominka. Rozpoznający sprawę WSA w Krakowie uznał, że kwestia ta nie miała znaczenia, ponieważ jest przesunięta w całości do postępowania cywilnego. Wynika z tego, że roboty budowlane mogą być zgodne z prawem z punktu widzenia prawa administracyjnego, co nie oznacza, że jednocześnie nie naruszają praw współwłaścicieli.
Dorian Lesner
17.03.2019
Prawo cywilne Budownictwo
Trybunał Konstytucyjny 10 kwietnia ma wydać wyrok w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię. Sprawa trafiła do TK w związku z ukaraniem przez sąd drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.
Krzysztof Sobczak
16.03.2019
Prawo gospodarcze
Żona zdradziła męża i urodziła dziecko, które nie było jego. Sąd pierwszej instancji przyznał jej mężowi zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych i od niej i od jej nowego partnera. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ten wyrok jest niezgodny z prawem, a taka ingerencja sądu cywilnego w życie osobiste i wzajemne relacje małżonków i osoby trzeciej ... łamie też konstytucyjne prawa tych ostatnich.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Według prokuratora oskarżona miała celowo działać na szkodę banku. Nie było jednak podstaw do jej skazania. Z dowodów nie wynikało, że w porozumieniu z mężem chciała ona doprowadzić bank do niekorzystnego rozporządzenia prawie 3. milionami złotych. Oskarżona tylko podpisywała dokumenty, które podsuwał jej mąż - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
16.03.2019
Prawo karne Finanse
Nieaktualne adresy do korespondencji, problem z lokalami niemieszkalnymi, niejasne prawo i dwie nowelizacje przepisów krótko po ich uchwaleniu, utrudniają gminom wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. A czasu jest coraz mniej.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Nie podjęto żadnych środków dla zapewnienia dostępu do legalnej aborcji w Polsce - podkreśla Komitet i wzywa Polskę do pilnej poprawy prawa. Chodzi m.in. o to - jak informuje - aby polskie szpitale wprowadziły jasne i skuteczne procedury, zapewniające odpowiednią informację kobietom o dostępności zabiegu przerwania ciąży, jeśli lekarz odmawia go ze względu na klauzulę sumienia.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Opieka zdrowotna
Rozprawa odwoławcza w sprawie Czerwony Kapturek i Babcia contra Wilk zakończyła się uniewinnieniem oskarżonego. Jak wykazali biegli wilk nie może połknąć całego człowieka. Kapturek i Babcia niewiele pamiętając, nieco przekręciły fakty - stwierdził prowadzący sprawę w Sądzie Najwyższym sędzia Włodzimierz Brazewicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Parlament Europejski opowiedział się za ratyfikacją przez kraje członkowskie protokołu zmieniającego Konwencję 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych podkreśla konieczność wdrożenia proponowanych zmian do polskiego porządku prawnego.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
RODO
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 marca przypomniał swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą kara dożywotniego pozbawienia wolności bez nadziei na zwolnienie stanowi naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Wyrok dotyczy Ukrainy, ale w Polsce przygotowany został właśnie projekt przewidujący karę bezwzględnego dożywocia.
Katarzyna Warecka
15.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zabezpieczenie interesów polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych w razie twardego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Czy płacić za użytkowanie wieczyste, którego nie ma? Składać wniosek o ustalenie opłaty, czy czekać na zaświadczenie z urzędu? Te i inne pytania zadają sobie nowi właściciele gruntów po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Eksperci radzą czekać na powiadomienie z urzędu.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wymienianie w ogłoszeniach ustnych od ołtarza czy umieszczanie na stronie internetowej nazwisk parafian i sum, jakie przekazali na kościół jest zgodne z Dekretem Konferencji Episkopatu i RODO. W tej sytuacji obywatel nie może poskarżyć się Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych ani odwołać do sądu w razie naruszeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019