Powodem umorzenia postępowania w sprawie wniosku rady miejskiej w Twardogórze było nieusprawiedliwione niestawienie się jej przedstawiciela na rozprawę przed Trybunałem. Stawiennictwo to jest obowiązkowe.
Problem dotyczył art. 67a ustawy o systemie oświaty. Przepis ten mówi, że korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub przedszkolnej jest odpłatne. Zarazem jednak zastrzega, że do tych opłat nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.
Z wnioskiem o zbadanie, czy przepis ten jest zgodny z konstytucją, wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego rada miejska w Twardogórze. Była zainteresowana tym, by w opłacie za posiłki dzieci w miejskim przedszkolu mieściły się też wydatki na niezbędny sprzęt i wyposażenie stołówki.
Chciała, aby TK ocenił przede wszystkim zgodność art. 67a ustawy o systemie oświaty z art. 2 konstytucji, głoszącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z art. 2 wywodzi się zasadę określoności, jasności prawa. We wniosku rada przekonywała też, że art. 67a stoi w sprzeczności z zasadą samodzielności finansowej gmin wyrażoną w art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.
Przedstawione Trybunałowi stanowiska Sejmu oraz prokuratora generalnego dotyczące tego przepisu były takie same - według nich jest on zgodny z konstytucją.

Izabela Lewandowska