SA: sąd nie ingeruje w sprawy wewnętrzne kościołów

Autonomia związków wyznaniowych stanowi przejaw realizacji wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym. Oznacza władzę kościoła do stanowienia prawa i kierowania się nim w stosunkach wewnętrznych....

11.05.2015

WSA: nie można karać dwa razy za to samo naruszenie

Samorząd terytorialny

Nie jest dopuszczalne dwukrotne karanie podmiotu kontrolowanego sankcjami administracyjnymi za to samo zachowanie naruszające przepisy prawa, nawet jeśli sankcje te określają różne przepisy uznał...

11.05.2015

Fiskusa można zapytać także o prawo pracy

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja SkarbowaFiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie, w której zainteresowany pyta o przepisy prawa pracy, od których zależy zastosowanie...

11.05.2015

TSUE wskaże zasady podpierania się cudzymi zasobami

Zamówienia publiczne

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznaje wniosek prejudycjalny Krajowej Izby Odwoławczej, który zawiera aż 10 wątpliwości interpretacyjnych w kwestii przepisów zamówieniowych. Jedna z nich dotyczy...

11.05.2015

SN: fałszywe zaświadczenie wydane zabużanom

Gdy do niesłusznego uzyskania korzyści z majątku skarbu państwa dochodzi bezpośrednio na mocy samej czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo majątkowe, sąd...

09.05.2015

Wykonawca nie może utajnić listy powiązań kapitałowych

Zamówienia publiczne

Lista powiązań kapitałowych nie może zostać utajniona przez wykonawcę. Dane takie, jak nazwy firm i ich adresy, nie mogą stanowić informacji o charakterze organizacyjnym, bo nie zawierają informacji...

08.05.2015

WSA: samowoli budowlanej nie można domniemywać

Budownictwo

Instytucja rozbiórki nie działa automatycznie, nakaz rozbiórki jest bardzo daleko idącym środkiem rodzącym poważne skutki materialne, z tego względu nie można stosować go w sytuacjach kiedy nie do...

08.05.2015