W procesie znanych adwokatów i lekarzy SN każe zbadać bezstronność sędziego i zeznania świadka koronnego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił wyroki w sprawie, powiązanej z procesem Lwa Rywina, ośmiu oskarżonych lekarzy i znanych adwokatów o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej. Powód: wątpliwości co do bezstronności sędziego przewodniczącego. Sprawa wraca do sądu rejonowego i proces zaczyna się od początku.

19.02.2019

WSA: Kłopoty kadrowe nie usprawiedliwiają opieszałości urzędu skarbowego

Ordynacja

Organ podatkowy ma obowiązek terminowego rozpoznania sprawy, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Gdy sprawa nie jest skomplikowana, to nie ma podstaw do tego, by organ kilkukrotnie przedłużał termin, w jakim ma wydać decyzję w sprawie. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

19.02.2019

SN: Dobra wiara przy zasiedzeniu służebności przesyłu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

19.02.2019

NSA: Zasiłek z MOPS zdradzi miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo rodzinne

Małoletni został umieszczony w rodzinie zastępczej. Powstał negatywny spór o właściwość, ponieważ żaden powiat nie chciał ponosić wydatków na opiekę i jego wychowanie. Rozpoznający sprawę NSA uznał, że miejsce zamieszkania może być potwierdzone otrzymywaniem zasiłków od lokalnej placówki pomocy społecznej.

19.02.2019

SA: Ugoda nie zawierała wyłączeń, dlatego obejmuje wszelkie roszczenia majątkowe

Prawo cywilne

Przedmiotem ugody są z reguły wszystkie roszczenia wynikające ze stosunku prawnego, chyba że wola stron była inna, co jednak musi wynikać wyraźnie z jej treści. Dlatego ugoda odnosząca się do wszelkich roszczeń majątkowych, jakie mogły wyniknąć w związku ze śmiercią dziecka w wypadku drogowym, obejmowała również roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

18.02.2019

SN: Zgoda sądu jest konieczna, gdy rodzice kupują mieszkanie dla dziecka

Prawo cywilne

Rodzice bez zezwolenia sądu opiekuńczego nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży. Zwłaszcza wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej - brzmi najnowsza uchwała Sądu Najwyższego.

18.02.2019

SA: Dotację oświatową wypłaca się wg rzeczywistej, a nie szacunkowej liczby uczniów

Zarządzanie oświatą

Wysokość dotacji oświatowej zależna była od rzeczywistej, a nie prognozowanej liczby uczniów w szkole, dlatego uchwała gminy, która wprowadzała inną zasadę wypłaty dotacji była niezgodna z prawem. Stąd podmiot, który otrzymał dotację w wysokości niższej od należnej może dochodzić w okresie 10 lat niewypłaconej mu różnicy - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

16.02.2019

Obsługa lodowiska powinna poskromić łyżwiarza pirata

Prawo cywilne

Organizator lodowiska powinien zadbać o bezpieczeństwo wszystkich korzystających ze ślizgawki i zwracać uwagę osobom jeżdżącym agresywnie. Skoro tego nie zrobił, odpowiada za szkodę spowodowaną przez jeżdżącego brawurowo mężczyznę – stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.

16.02.2019

SN: Ubezpieczyciel nie zawsze pokrywa koszt najmu auta zastępczego

Prawo cywilne

Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy. Chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia

16.02.2019

WSA: Gmina nie może zawężać składu zespołu interdyscyplinarnego

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Gmina przyjęła uchwałę, w której określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przepisy, które modyfikowały skład tego zespołu stanowiły przekroczenie normy kompetencyjnej, ponieważ kwestia ta jest uregulowana w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

16.02.2019

SN: Utajniona w piśmie zmiana ceny i treści usługi podlega karze

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli dostawca usług przesłał by odbiorcom telewizji satelitarnej nowy pakiet usług, na który klient może się zdecydować lub nie, bez groźby zerwania umowy, byłoby to zgodne z prawem. Jednak spółka ITI złamała dobre obyczaje i prawa konsumenta - orzekł Sąd Najwyższy.

15.02.2019

SA: Nie trzeba wysłuchać członka spółdzielni, aby go wykreślić

Prawo gospodarcze

Spółdzielnia podjęła szereg czynności, aby umożliwić jej członkowi złożenie wyjaśnień przed wykreśleniem z rejestru. Wyznaczono mu kilkadziesiąt terminów, umożliwiono skorzystanie z wielu form, a nawet wyrażono gotowość do spotkania w wyznaczonym przez niego miejscu. SA w Katowicach uznał, że stworzone warunki były wystarczające

15.02.2019

WSA: Nie można karać grzywną za brak ekspertyzy technicznej budynku

Budownictwo

Organ nie mógł nałożyć na właściciela nieruchomości grzywny, by przymusić go do przeprowadzenia określonych kontroli oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że jedyną dopuszczalną reakcją mogło być zlecenie wykonania tych czynności na koszt właściciela.

15.02.2019

WSA: Kworum nie jest wymogiem przy wyborze zarządu osiedla

Samorząd terytorialny

Rada miasta nie mogła uzależnić ważności wyborów do zarządu osiedla od osiągnięcia kworum. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że takie zastrzeżenie jest niedopuszczalne, ponieważ modyfikuje zasady określone w ustawie o samorządzie gminnym.

14.02.2019

SN: Radca nie rozliczała się i nie stawiała na wezwanie rzecznika, ale sprawa przedawniona

Prawnicy

Jeśli nie można ustalić, kiedy nastąpiły przewinienia, a sądy dyscyplinarne nie określiły dat naruszeń zasad etyki zawodu, to należy obwinioną radcę prawną uniewinnić - taki jest sens wyroku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zwłaszcza, że termin przedawnienia karalności spraw, o które była obwiniona radca prawny, wkrótce mija.

14.02.2019

WSA: Spór między ratuszem a Akademią o naprawę sieci ppoż.

BHP Szkolnictwo wyższe

Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.

14.02.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski