Problem dotyczył kwestii interesu prawnego. Wywodził go prezydent miasta R. , który łożył na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, choć rodzina ta nie mieszka na terenie jego powiatu. Tylko w mieście B.

Czytaj: Zasady bezpieczeństwa wz. COVID-19 także w domach dziecka>>

Sprawa trafiła do sądu ze skargi miasta R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie pomocy pieniężnej na pokrycie utrzymania dziecka. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowił odrzucić skargę.

Sprawdź w LEX: Czy rodzinie zastępczej na okres urlopowania dziecka do matki biologicznej przysługują świadczenia z tytułu rodziny zastępczej? >

Ważny adres dziecka przed umieszczeniem w pieczy

Decyzję w pierwszej instancji jako organ wydał Prezydent Miasta B. Powołał się on się na swój interes prawny. O tych obowiązkach mowa jest w art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z tym przepisem, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w takiej rodzinie.

Czytaj w LEX: Dodatek wychowawczy i finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej >

Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny. Interes prawny, o którym mowa w wymienionym przepisie powinien mieć oparcie w przepisach prawa, a także być własny i indywidualny.

Sprawdź w LEX: Czy rodzina zastępcza ma prawo wglądu w dokumentację medyczną dziecka? >

Prezydent płaci, choć nie ma interesu

Wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że strona skarżąca nie miała interesu prawnego we wniesieniu skargi, a zatem nie była uprawniona do jej wniesienia. Strona skarżąca nie była stroną postępowania administracyjnego, jak również zaskarżona decyzja nie dotyczy jej praw i obowiązków. W szczególności na jej podstawie strona skarżąca nie jest zobowiązana do pokrywania wydatków na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Sprawdź w LEX:

Z akt sprawy wynika jedynie, że taki obowiązek mógłby wynikać z porozumienia zawartego pomiędzy miastem B. a miastem R., nie natomiast z zaskarżonej decyzji.  Ale takie porozumienie nie może być przedmiotem kontroli sądowo-administracyjnej - dodał sąd.

Sygnatura akt I SA/Gl 384/20, postanowienie WSA w Gliwicach z 29 maja 2020 r.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka >