Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do przejęcia funkcji opiekuńczo-wychowawczej w stosunku do swoich wychowanków w przypadku zawieszenia działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub w przypadku powrotu wychowanków z tych placówek.

 

Izolacja sprzyja przemocy w rodzinie>>

Resort pracy odpowiedział na pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa wz. z epidemią COVID-19. Domy dziecka zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wprowadzanych w związku  z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w stosunku do wychowanków powracających z wyżej wymienionych placówek, jak również pozostałych wychowanków przebywających w placówce czy też rodzinnej formie pieczy zastępczej.

 

Za bezpieczeństwo odpowiada dyrektor

W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci przed zarażeniem COVID-19, zaleca się ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi. Podjęcie skutecznych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren placówek osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności podmiotu (odwiedziny), a także – informowanie małoletnich z tych placówek o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

 

Wojewodowie na podstawie zaleceń ministra właściwego ds. rodziny przesłali do jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej w terenie polecenia z instrukcją dla podmiotów pieczy zastępczej.  Należy pamiętać, że zgodnie z art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.), prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a więc również organizacja ich pracy, stanowi zadanie własne powiatu. Natomiast za bieżące kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej w placówce, odpowiada dyrektor.

 

 


 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wprowadzanych w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii choroby Covid-19 w stosunku do nowych wychowanków, jak również pozostałych wychowanków przebywających w placówce czy też rodzinnej formie pieczy zastępczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci przed zarażeniem COVID-19, starostowie powinni ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi.

 

Jak podkreśla MPiPS w odpowiedzi, dodatkowo kierujący podmiotami pieczy zastępczej winni w sytuacji zagrożenia COVID-19 otrzymać ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie lub odpowiednio  w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej - organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jak najwięcej informacji o przyjmowanym wychowanku, tak aby odpowiednio zabezpieczyć inne dzieci i samych siebie. Wydaje się również właściwym, aby kwestie umieszczania w trybie interwencyjnym w czasie epidemii w danej formie pieczy zastępczej były uprzednio, na ile pozwala na to czas, uzgodnione z osoba prowadzącą i skonsultowane ze służbami sanitarnymi i medycznymi.

 

Obecnie ministerstwo, w związku ustawą przeciwdziałającą skutkom Covid-19 i wynikającą z jej przepisów możliwością ewentualnego uruchomienia szybkiej ścieżki procedowania projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, analizuje także możliwość udzielenia wsparcia placówkom opiekuńczo–wychowawczym, rodzinnym domom dziecka i rodzinom zastępczym w zakresie m.in. zakupu komputerów i wyposażenia teleinformatycznego na cele realizowania zadań w trybie zdalnej szkoły.