NSA: Wystarczy, że sąd pozna tajne dokumenty o wydaleniu cudzoziemca

Wymiar sprawiedliwości Policja

Algierczyk, mąż obywatelki Polski, został wydalony z kraju na podstawie decyzji wydanej w oparciu o niejawne materiały. Zdaniem NSA nie złamano przy tym prawa, a wgląd do tych dokumentów sądu rozpatrującego odwołanie zapewnił prawa proceduralne cudzoziemca.

06.02.2019

NSA: Ważne jest uprawdopodobnienie braku winy a nie jej udowodnienie

Ordynacja

Nagłe pogorszenie zdrowia, które dotknęło doradcę podatkowego poza siedzibą kancelarii, a także fakt, że był on jedynym ustanowionym w Polsce pełnomocnikiem zagranicznej spółki i nie miał możliwości powiadomienia o tym spółki, to wystarczający powód do złożenia wniosku o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania ‒ uznał NSA.

06.02.2019

WSA: Sąd nie uzasadni wyroku, jeśli strona spóźni się z wnioskiem

Wymiar sprawiedliwości

Sąd odmówił przywrócenia stronie skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie niekorzystnego dla niego wyroku. Z tej przyczyny, sąd zobligowany był do orzeczenia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

06.02.2019

NSA: Wycinka drzew po ocenie ich wartości przyrodniczej

Środowisko Budownictwo

Zanim prezydent miasta wyda pozwolenie na wycinkę drzew musi ustalić czy konieczne jest wycięcie i czy możliwe jest posadzenie innych drzew w to miejsce. Dopiero takie przyjęcie stanu faktycznego da odpowiedź, czy zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest w ogóle możliwe - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.02.2019

WSA: Jeden pomiar to za mało, żeby ustanawiać ograniczenia

Uzasadnieniem dla wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu instalacji był jeden pomiar hałasu. Został on zakwestionowany przez skarżącego pod względem jego wyników jak i zastosowanej metodologii. Ponadto był on przeprowadzony w czasie treningu do imprezy, która miała jednostkowy charakter.

06.02.2019

Fiskus zbyt łatwo karze podatników

Akcyza

Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie stosują przepisy. Przekonał się o tym przedsiębiorca, który nie podał w zgłoszeniu przewozu numeru licencji kierowcy. Został ukarany kwotą 5 tys. zł. Po stronie podatnika stanął w końcu NSA. Przypomniał o istnieniu przesłanki interesu publicznego, która pozwala nie orzekać kary, a którą fiskus świadomie wcześniej zignorował.

05.02.2019

WSA: Maksymalna stawka za odholowanie, tylko gdy wynika to z kalkulacji

Samorząd terytorialny

Ustalenie w uchwale wysokości stawek za usunięcie pojazdu i jego parkowanie musi zostać poprzedzone szczegółową analizą. W innym przypadku mogłoby się bowiem okazać, że stawki zostały ustalone arbitralnie, z pominięciem ustawowych kryteriów - wyjaśnił w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

05.02.2019

SN: Można było sprzedać ziemię rolną po zawarciu układu

Prawo cywilne

Ograniczenia w obrocie ziemią rolną nie mają zastosowania do sprzedaży, która jest rezultatem układu przyjętego przez wierzycieli. Zwłaszcza, gdy układ zatwierdzony był przez sąd postanowieniem sprzed wejściem w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 30 kwietnia 2016 r., które stało się prawomocne po tym dniu.

04.02.2019

WSA: Gdy są wątpliwości komisja konkursowa może żądać wyjaśnień

Kadry w oświacie

Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku.

04.02.2019

RIO: W deklaracji śmieciowej nie można wymagać symbolu PKD

Środowisko

Rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie można też wymagać od składającego deklarację do podania nazwisk i imion osób zamieszkujących nieruchomość – stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

04.02.2019

SN: Pełnomocnictwo rodzajowe w spółce, by uniknąć umowy z samym sobą

Prawo cywilne Spółki

Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z o.o., spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

01.02.2019

SN: Wolność zrzeszania oznacza brak nadzoru nad rejestracją stowarzyszeń

Samorząd terytorialny

Organ samorządowy sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy, odnosząc się do sporu miasta Sopot z miejscowym klubem tenisowym.

01.02.2019

SN: Nagana dla sędziego za nierzetelne oświadczenie majątkowe

Prawnicy

Niewykazanie składników majątkowych nawet przez przeoczenie lub zapomnienie jest poważnym naruszeniem powinności sędziego. To przewinienie służbowe godzące w dobro wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Najwyższy wymierzając byłemu prezesowi sądu karę nagany.

31.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski