Adam O. został skazany za ułatwianie i nakłanianie do użycia narkotyku w celu osiągnięcia korzyści (art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Sąd wymierzył mu karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto Adam O. został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za sprzedaż dużej ilości substancji odurzających oraz za jazdę po pijanemu.

Czytaj: Terminy sądowe i procesowe mają znowu biec - już od 15 maja>>

Sąd I instancji orzekł wobec oskarżonego karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Skazany skorzystał z odroczenia wykonania tej kary pozbawienia wolności przez okres jednego roku, gdyż sąd postanowieniem z czerwca 2017 r. odroczył skazanemu wykonanie kary początkowo na 3 miesiące, a następnie - w stycznia 2018 r. na 9 miesięcy.

Zawieszenie było niedopuszczalne

Wreszcie sąd rejonowy warunkowo zawiesił wobec skazanego wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 3 lata. Zobowiązał go również do wykonywania pracy zarobkowej i oddał go w okresie próby pod dozór kuratora.

Kasację od tego postanowienia wniósł Prokurator Generalny, zaskarżając orzeczenie w całości na niekorzyść skazanego. Autor kasacji zarzucił rażące i mające istotny wpływ na treść postanowienia naruszenie art. 152 kodeksu karnego wykonawczego (w brzmieniu obowiązującym do 5 października 2019 r.), polegające na warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej wobec skazanego kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności na okres 3 lat próby w sytuacji, gdy ustawodawca dopuszczał stosowanie tej instytucji wyłącznie wobec kary pozbawienia wolności orzeczonej do roku. W konkluzji Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego kasacją postanowienia i umorzenie postępowania w zakresie warunkowego zawieszenia wykonania łącznej kary pozbawienia wolności.

Zasadna kasacja PG

Sąd Najwyższy uznał, że kasacja jest oczywiście zasadna, co powoduje jej uwzględnienie w całości. Sędzia sprawozdawca Andrzej Stępka stwierdził, że Prokurator Generalny trafnie zarzucił, iż zaskarżone postanowienie jest niesłuszne, ponieważ zapadło z rażącym naruszeniem przepisu art. 152 k.k.w. w brzmieniu obowiązującym do 5 października 2019 r.

Na dzień orzekania przez sąd rejonowy art. 152 § 1 k.k.w. stanowił – „Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69 - 75 Kodeksu karnego”.

Uchylony przepis

Przepis ten został w całości uchylony przez art. 2 pkt 3 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. według SN słusznie wskazał autor kasacji, że omawiana norma prawna dawała sądowi uprawnienie jej zastosowania tylko pod warunkiem, iż zostały spełnione wskazane w tym artykule dwie przesłanki, a mianowicie:

  • gdy orzeczona kara nie przekraczała jednego roku pozbawienia wolności,
  • zaś odroczenie jej wykonania trwało co najmniej przez rok

 

W tej sprawie kwestionowane postanowienie zostało wydane w sytuacji, gdy orzeczona kara łączna przekraczała jeden rok pozbawienia wolności. W sentencji zaskarżonego postanowienia z 13 grudnia 2018 r. sąd rejonowy nie określił wysokości kary orzeczonej w wyroku w sprawie, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby. Rozstrzygnięcie zawiera sformułowanie, iż warunkowe zawieszenie dotyczy „wykonania kary pozbawienia wolności” orzeczonej tym wyrokiem. Natomiast w uzasadnieniu postanowienia Sąd błędnie stwierdził, że Adam O. został skazany omawianym wyrokiem „na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności”. Tymczasem, jak wynika z treści tego wyroku, węzeł kary łącznej dwóch lat pozbawienia wolności został utworzony z połączenia trzech kar jednostkowych, a mianowicie:

  1. roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,
  2. 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz
  3. 10 miesięcy pozbawienia wolności.

SN w konkluzji orzekł, że poza sporem jest, że zaskarżone postanowienie było wadliwe, gdyż bezzasadnie warunkowo zawieszono skazanemu wykonanie kary łącznej dwóch lat pozbawienia wolności w sytuacji, gdy stosowanie tej instytucji nie było dopuszczalne. SN uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania łącznej kary pozbawienia wolności.

Sygnatura akt IV KK 697/19, postanowienie z 12 lutego 2020 r.