Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni, wniósł protest do Sądu Najwyższego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj: Wybory korespondencyjne odłożone, ale poczta ma dane wyborców>>

Skarżący zarzucił bezprawne:

  • skierowanie wyjaśnień do komisarzy wyborczych kreujących nowe, pozbawione ważnej podstawy prawnej uprawnienia i obowiązki podmiotów publicznych dysponujących danymi z rejestru PESEL bądź też z innego rejestru oraz art. 51 Konstytucji RP wskazanie organom wyborczym oraz organom jednostek samorządu terytorialnego obowiązku udostępnienia danych osobowych wyborców pomimo braku wyraźnej podstawy prawnej w tym zakresie;
  • naruszenie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 i uznanie, że operator wyznaczony jest uprawniony do występowania z wnioskiem o dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta

 

Skarżący Komitet wniósł o uznanie skargi za zasadną oraz zobowiązanie Państwowej Komisji Wyborczej do niezwłocznego uchylenia zaskarżonej uchwały.

Uchwała PKW, a nie zwykłe pismo

Wskazał też, że wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie zaskarżonej uchwały. Jednakże z uwagi na oświadczenie rzecznika prasowego PKW dla Polskiej Agencji Prasowej, że sporne pismo stanowi wyłącznie informację o stanie prawnym, istnieje prawdopodobieństwo, że komisarze wyborczy będą się do niego stosować, a tym samym skuteczność zaskarżonej uchwały nie zostanie wstrzymana.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że pismo z 23 kwietnia 2020 r. jest w istocie uchwałą PKW. Pozornie dokument ma charakter komunikatu Przewodniczącego PKW o bliżej nieokreślonym charakterze prawnym. Zdaniem skarżącego takie zaklasyfikowanie aktu kłóci się rażąco z jego rzeczywistą treścią.

Poczta nie organizuje wyborów

W dalszej kolejności skarżący podniósł, że uchwała narusza art. 51 Konstytucji RP w związku z art. 5 lit. a) oraz art. 6 ROD. Kreuje bowiem nowe, pozbawione jednak ważnej podstawy prawnej obowiązki dla podmiotów publicznych dysponujących danymi z rejestru PESEL bądź też z innego spisu lub rejestru, co narusza również zasadę legalności przetwarzania danych osobowych.

Skarżący podniósł, że regulacja wyborów korespondencyjnych zawarta jest w obecnie obowiązujących przepisach Kodeksu wyborczego. Dane wyborów będą przetwarzane przez operatora na zasadach ogólnych, jak w przypadku innych przesyłek pocztowych.

Tym samym na gruncie obowiązujących przepisów brak jest podstawy prawnej, upoważniającej operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej – do wykonywania zadań związanych w organizacją wyborów Prezydenta RP, a tym samym brak jest podstawy prawnej do nakazania przez PKW przekazania danych osobowych zawartych w spisach wyborców przez organy gmin do operatora wyznaczonego.

Wyjaśnienia PKW

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiedziała, że wytyczne dla komisarzy wyborczych stanowią środek nadzoru stosowany w zhierarchizowanych strukturach organizacyjnych i mają na celu zapewnienie jednolitości stosowania prawa wyborczego.

Odrzucenie skargi Komitetu

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN odrzuciła wniosek Komitetu i orzekła, że z treści pisma wynika jednoznacznie, że skierowane jest ono do komisarzy wyborczych w trybie odpowiedzi na liczne pytania kierowane do PKW w związku z wejściem w życie specustawy.

Sędzia sprawozdawca Mirosław Sadowski przypomniał, że fakt podpisania dokumentu przez przewodniczącego PKW nie przesądza a priori o jego kwalifikacji jako uchwały lub o odmowie kwalifikacji jako uchwały.

Sąd Najwyższy uznał, że pismo Przewodniczącego PKW z 23 kwietnia 2020 r. nie jest uchwałą, ale informacją o przepisach prawa, zatem Komitetowi kandydata Hołowni nie przysługuje prawo do wniesienia skargi, wynikające z art. 161 a §1 kodeksu wyborczego.

Sygnatura akt I NSW 20/20, postanowienie 29 kwietnia 2020 r.

 


 

Sprawdź również książkę: Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe ebook >>