Zaskarżoną uchwałą PKW stwierdziła, że w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów, który to fakt równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

Czytaj: Brak publikacji uchwały PKW odsuwa termin zarządzenia wyborów>>

Według SN, przedmiotowa uchwała PKW jest niezaskarżalna. SN podniósł, że uchwała taka ma charakter deklaratoryjny, stwierdza zaistnienie określonego stanu rzeczy; w tym przypadku stwierdziła, że w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. Żaden przepis Kodeksu wyborczego nie przewiduje możliwości zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego.  

Wybory nie odbyły się, skarg nie ma

Zdaniem SN, również z punktu widzenia wartości konstytucyjnych trudno uznać, że na tego rodzaju uchwałę powinna przysługiwać skarga. Umożliwia ona dokończenie procesu wyborczego, który się nie odbył. Kontroli w takiej sytuacji podlegałaby okoliczność czy uchwała potwierdza zaistniały stan rzeczy.

Czytaj: PKW odwołuje wybory 10 maja - nie mogą się odbyć>>

Sędzia sprawozdawca Jacek Widło zwrócił uwagę, że kwalifikując pismo skarżącej jako protest wyborczy, należałoby pozostawić go bez dalszego biegu. SN przychylił się w tym zakresie do stanowiska Przewodniczącego PKW, w myśl którego wydanie przez Komisję uchwały nr 129/2020 z 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania kandydatów w wyborach Prezydenta RP nie skutkowało otworzeniem się terminu do wnoszenia protestów wyborczych, o którym mowa w art. 321 § 1 kodeksu wyborczego.

Koniec procedury bez publikacji uchwały PKW

- Proces wyborczy dotyczący wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony, czego potwierdzeniem są zresztą ostatnie prace legislacyjne podjęte nad przeprowadzeniem wyborów w nowym, ustalonym przez Marszałek Sejmu RP terminie - stwierdził sędzia Widło, lecz nie dostrzegł, że terminu kolejnych wyborów marszałek Sejmu nie ogłosiła, podobnie jak premier nie opublikował kończącej uchwały PKW.

Czytaj: Wybory jeszcze bez terminu, ustawa nadal w Senacie>>

Posiedzenie było niejawne i odbyło się bez udziału publiczności.

Sygnatura akt ​I NSW 23/20, wyrok z 27 maja 2020 r.

 

Sprawdź również książkę: Przegląd Sądowy - Nr 4/2020 >>