Zgodnie z przepisami art. 15p ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  przypomina, że przepisy te nie dają jednak radzie gminy umocowania do ustalania trybu postępowania w sprawie zwolnień, a w szczególności uzależniania możliwości skorzystania ze zwolnienia od złożenia wniosku.

Gminy mogą elastycznie podchodzić do zwolnień w podatku od nieruchomości>>

Zwolnienie dla wszystkich, którzy spełniają przesłanki

Uchwała rady gminy w sprawie zwolnień podatkowych stanowi akt prawa miejscowego, zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Oznacza to, że zwolnienie przysługuje wszytkom podmiotom, spełniającym przesłanki określone przez radę gminy, bez konieczności ubiegania się o przyznanie prawa do zwolnienia, w szczególności poprzez złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zwolnieniu.

RIO wskazuje, że brak zasadności składania wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości ustanowionego przez rady gmin na podstawie art. 15p wspomnianej ustawy potwierdza także stanowisko Ministra Finansów (pismo z 20 kwietnia 2020 r., sygn. akt PS2.844.79.2020), w którym rozstrzygając wątpliwości dotyczące stosowania przepisów tzw. tarczy antykryzysowej podkreślono, że „ani w odniesieniu do zwolnienia podatkowego, ani w odniesieniu do przedłużenia terminów płatności rat podatku nie należy wymagać od podatników składania w tym zakresie wniosków. W razie podjęcia przez rady gmin stosownych uchwał i spełnienia przez podatników określonych w nich warunków zostają oni objęci przewidzianą w nich pomocą z mocy prawa”.

RIO: Gmina nie może żądać oświadczenia za składanie fałszywych wyjaśnień w związku z COVID-19>>

Dla niektórych może zabraknąć środków

W zakwestionowanej przez RIO uchwale Rady Miejskiej w Przemyślu, jako warunek zwolnienia z podatku od nieruchomości, przewidziano przedłożenie przez podatnika organowi podatkowemu „wniosku o udzielenie zwolnienia wraz z informacją o rodzajach prowadzonej działalności”. Wprowadzono też ograniczenie środków przeznaczonych na udzielenie pomocy na podstawie uchwały do kwoty 1 mln zł.

RIO stwierdzając nieważność uchwały z powodu naruszenia art. 15p. ustawy stwierdziło, że skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidzianego w tej uchwale, uzależnione będzie od rozpatrzenia wniosku o udzielenie zwolnienia i od wielkości pomocy, o którą będą ubiegać się podatnicy składający wnioski o zwolnienie z podatku.

Tak sformułowana uchwała oznacza, że nie wszyscy podatnicy podatku od nieruchomości, których dotyczy badana uchwała, będą mogli ze zwolnienia skorzystać. Wprowadzone przez radę miejską zwolnienia nie mają, zatem charakteru powszechnego gdyż przewidziane ograniczenia mogą spowodować brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podatnikom, których wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie lub z powodu przekroczenia wielkości środków przeznaczonych na udzielenie pomocy. Dostęp do skorzystania z prawa do zwolnienia nie jest zatem równy dla wszystkich podatników spełniających warunki określone przez inne zapisy uchwały.

Uchwała kolegium RIO w Przemyślu z 19 maja 2020 r. nr XIII/1227/2020