Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przypomina, że zamieszczanie w uchwałach rady mających charakter aktów prawa miejscowego zobowiązań do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, pozostaje w sprzeczności z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

 

Zgodnie z tym przepisem warunkiem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest to, by przepis ustawy, na podstawie, której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czytaj też: Gminy mogą elastycznie podchodzić do zwolnień w podatku od nieruchomości

Tymczasem przepisy art. 15p i 15q znowelizowanej 31 marca ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które stanowią upoważnienie ustawowe do wprowadzenia przez radę gminy zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w drodze uchwały, nie przewidują możliwości składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Sprawdź w LEX: Na podstawie jakiego przepisu o.p. organy gmin mogą stosować ulgi w podatkach jako pomoc dla przedsiębiorców w związku z nowelizacją specustawy COViD-19? >

W związku z tym, w uchwałach podejmowanych na podstawie tych przepisów ustawy, rada gminy nie może sformułować obowiązku złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bo stanowi to istotne przekroczenie upoważnienia ustawowego.

Zobacz w LEX: Wydłużenie terminów sporządzania sprawozdań dla jednostek sektora finansów publicznych w związku z koronawirusem >

- W konsekwencji uchwały zawierające takie postanowienia będą, w tym zakresie, przez Kolegium Izby kwestionowane – przestrzega lubelska RIO.

Sprawdź w LEX: Czy organ podatkowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia ulgi w podatkach lokalnych w czasie epidemii? >