Rada Powiatu Rzeszowskiego w uchwale w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2019 postanowiła przekazać kwotę 100 tys. zł na wpłatę dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na realizację powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota ta stanowiła wkład własny powiatu.

 


Powiat dotacje wyjaśniał porozumieniem

W postępowaniu nadzorczym, które wszczęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zarząd powiatu wyjaśniał, że przedmiotowy wydatek został zaplanowany na podstawie obowiązującej uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania zadania organizacji transportu zbiorowego. A także wiążących porozumień zawartych 28 grudnia 2015 roku i 28 sierpnia 2019 roku ze Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacjach Samochodowa” w Rzeszowie z zakresu prowadzenia zadania publicznego polegającego na organizacji i zarządzania transportem zbiorowym na terenie powiatu.  W ocenie zarządu powiatu zawarcie tych porozumień ze związkiem gmin nakłada na powiat obowiązek przekazania środków finansowych na realizację powierzonego zadania.

Czytaj też: Złotówka to za mało na nową linię PKS

Statut związku nie przewiduje realizacji zdań powiatu

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uznało, że uchwała w tym zakresie narusza prawo.  Kolegium sięgając do statutu związku ustaliło, że Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tworzy 9 gmin( Trzebownisko, Boguchwała, Głogów Małopolski, Chmielnik, Czarna, Krasne, Czudec, Świlcza, Tyczyn). Statut określa, że  związek wykonuje przekazane mu zadania gmin- członków związku w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań związku należy w szczególności realizowanie zadań za pomocą PKS Rzeszów S.A. w zakresie: zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach gmin objętych działaniem związku; koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar gmin-członków związku. 

Sprawdź w LEX:

RIO wskazało więc, że z przepisów statutu związku wynika, że związek ten realizuje wyłącznie zadania przekazane mu przez gminy będące członkami związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Z zawartych porozumień wynika, że powiat przekazał zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego wykraczające zasięgiem poza obszar działania związku gmin, a zatem niemieszczące się w zadaniach przewidzianych w statucie tego związku.

Statut związku nie przewiduje realizacji zadań innych jednostek samorządu terytorialnego zakresie publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. A skoro Powiat Rzeszowski nie jest też członkiem tego związku, to nie może również przekazywać wpłat na rzecz związku.

Uchwała Kolegium RIO w Rzeszowie z dn. 22 października 2019 r. nr XXIV/2627/2019

Sprawdź w LEX: Czy można z funduszu sołeckiego ponieść wydatek na remont przystanku przy drodze powiatowej? >