Zmiany dotyczą uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia br. tarczy antykryzysowej 3, która zmienia aż 43 ustawy, w tym specustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta, co do zasady ma obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw.

W nocy z środy na czwartek prace nad nią skończył Senat, który zgłosił w sumie 87 poprawek. Gdyby zostały w ustawie, to tarcza byłaby zdecydowanie odchudzona. Senatorowie usunęli m.in. przepisy dotyczące samorządu prokuratorów, które budziły duże kontrowersję. Te poprawki Sejm jednak odrzucił.

Więcej: Senat wykreślił, Sejm przywrócił - w "tarczy 3" przepisy dotyczące prokuratorów i nieodpłatna pomoc prawna>>

Proponowali też usunięcie z ustawy wszystkich zmian nie mających bezpośredniego związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa. Większość z tych poprawek, w sumie 47,  Sejm też odrzucił. Na przykład podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i możliwość przyznania go osobom  poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE. 40 poprawek posłowie jednak poparli, wśród nich kilka istotnych.
Więcej o poprawkach Senatu można przeczytać tutaj >>

Co z rozprawami on-line?

Choć tarcza 3 nadal dopuszcza elektronizację rozpraw, to Senat wykreślił przepis, który pozwalał ministrowi sprawiedliwości określić, w drodze rozporządzenia, sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, mając na uwadze możliwości techniczne i organizacyjne sądów oraz potrzebę sprawnego działania systemu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Sejm poparł tę poprawkę. Tak naprawdę to może przyspieszyć elektronizację sądów, bo pozwoli prezesom podejmować autonomicznie decyzje o wykorzystaniu istniejących i dostępnych dla stron systemów do wideokonferencji - mówi dr Marcin Radwan-Röhrenschef, partner zarządzający w kancelarii Rö.  Ponadto ostatecznie jak zauważa Marcin Czapiewski z kancelarii Olesiński i Wspólnicy, wprowadzono też możliwość skierowania na posiedzenie niejawne sprawy rozpoznawanej według k.p.c., w której apelację wniesiono przed 7 listopada 2019 r. - Jest jednak warunek. Sąd drugiej instancji musi uznać, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, a strona nie wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub nie wnosiła wcześniej o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron - mówi Marcin Czapiewski. Z kolei autopoprawka uchyliła art. 15zzr dotyczący wstrzymania biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego.Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych uchylany przepis zakłada m.in. zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych oraz biegu terminów postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wejście w życie projektu ustawy w tym kształcie spowoduje powrót do rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą w dotychczasowym trybie. Rozszerzony został również - jak już wcześniej opisywało Prawo.pl - katalog spraw pilnych.

Czytaj: Tarcza 3 uchwalona, ale znowu bez e-komunikacji z sądem >>

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

Drobne inne zmiany

Z punktu widzenia samorządów ważna poprawka dotyczy przesunięcie terminu na przygotowanie raportu o stanie samorządu o 60 dni - obecnie samorządy mają na to czas do końca maja. Poparcie uzyskała też poprawka, który ma zapewnić podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników. Sejm opowiedział się również za przyjęciem poprawki, która zakłada odstąpienie - w określonych przypadkach - od obowiązku osobistego złożenia dokumentów w przypadku starania się cudzoziemców o polską wizę.

Posłowie nie poparli natomiast poprawki zakładającej zwolnienie z podatków od darowizn, z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Za to uznali, że Polski Instytut Sztuki Filmowej ma odprowadzać podatek od podatku od Netflixa.

Drobne poprawki w korzystnych zmianach w zwolnieniu z ZUS

Tzw. tarcza 3 zawiera m.in. regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności nie był wyższy niż 7 tys. zł. Posłowie poparli poprawkę senatorów, która mówi, że dochód ten liczy się w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego radzi, by osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które do tej pory nie miały prawa do zwolnienia ze składek ze względu na przekroczenie limitu 15 681 zł, dokładnie sprawdziły jaki dochód z działalności uzyskały.  Do zwolnienia będą też uprawnieni korzystający z ulgi na start. - To zmiana w dobrym kierunku.  Dotychczasowym stanie osoby korzystające z ulgi na start, czyli na początku swojej działalności, nie zostały odciążone ze składki zdrowotnej jak inni przedsiębiorcy, co wprowadzało nierówność. Było także niczym nieuzasadnione - mówi dr Anna Dombska, adwokat. Czytaj więcej o nowych zasadach zwolnienia ze składek >> 

 

Specjalne wsparcie dla przemysłu drzewnego

Nowelizacja tarczy antykryzysowej zawiera przepisy mające ułatwić funkcjonowanie przemysłu drzewnego w czasie epidemii koronawirusa. Pomoc może mieć wartość ok. 40 mln zł, choć analizy są nadal prowadzone i według sygnałów płynących z rządu, przepisy w tej sprawie mogą być jeszcze doprecyzowane w Senacie.

Nowe przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały:

 • ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych;
 • rekompensaty za koszty odzyskiwania należności;
 • kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna.

Mniej zabierze komornik i lichwiarz, więcej osób skorzysta z Funduszu alimentacyjnego

Nowelizacja przewiduje też zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika. Zakłada też, że skutkiem pandemii będzie pojawienie się bezwzględnych lichwiarzy, wykorzystujących osoby niedołężne, słabe intelektualnie, których sytuacja materialna jest trudna. I dlatego wprowadza przepisy antychlichwiarskie. Przygotowany nowy art. 3871 k.c., wprowadza sankcję nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta.

Ponadto od 1 lipca 2020 roku ma wzrosnąć z obecnych 800 zł do 900 zł limit dochodów w przeliczeniu na członka rodziny uprawniający do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. To istota zmiana dla wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci. Minister Łukasz Schreiber zaznaczył, że chodzi także o zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji, o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Kontrowersyjne zmiany w powoływaniu szefa UKE

W uchwalonej nowelizacji znalazły się także zmiany Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z wprowadzonymi do niego przepisami obecna kadencja szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej​ (2016-2021) zostanie skrócona i skończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. A w art. 13 ustawy znalazł się przepis, zgodnie z którym prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat.  Według dotychczas obowiązujących przepisów, prezesa UKE powoływał i odwoływał Sejm za zgodą Senatu na wniosek prezesa Rady Ministrów. Senat opowiedział się za skreśleniem z Tarczy 3.0 przepisów przewidujących nowy sposób wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego prezesa Urzędu. Jednak Sejm odrzucił tę poprawkę. W ustawie są też przepisy, które dadzą podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadniał taką potrzebę wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Dematerializacja akcji z opóźnieniem

Nowelizacja przesuwa też termin dematerializacji akcji o dwa miesiące. Moc obowiązująca dokumentów akcji nie wygaśnie 1 stycznia, ale dopiero 1 marca 2021 roku. To nie wszystkie zmiany. Co do zasady projekt przesuwa terminy składania dokumentów od sprawozdań o odpadach po terminy egzaminów na maszynistów kolejowych oraz rozpoczętych postępowań o nadanie stopnia naukowego. Oprócz tego, że zamiast procedury papierowej lub obok niej, ustawodawca pozwala stosować elektroniczne formy komunikacji z organami.
Czytaj w LEX: Najistotniejsze zmiany dla banków wynikające z Tarczy Antykryzysowej >

 


Sprawozdania o odpadach z przesuniętymi terminami

Dla firm bardzo ważne są zmiany w ustawie o odpadach. Pozwalają one na prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru BDO.  Złożenie wniosku zatem zwalania z konieczności elektronicznej rejestracji kart przekazania odpadów. Ponadto prowadzący stacje demontażu pojazdów, strzępiarki,  wprowadzający na rynek  pojazdy,  produkty, opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacje odzysku sprzętu,  złożą roczne  sprawozdania  za rok 2019 do 11 września 2020 r. Wydłużony zostanie również okres na przeprowadzenie audytu  za rok 2019, dotyczący  opakowań oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nowy termin to 30 września 2020 r. Z kolei projektowany art. 12 przesuwa termin na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami poużytkowymi (zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do 31 sierpnia 2020 roku i 31 grudnia 2020 roku. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. będzie trzeba sporządzić do 30 listopada 2020 r.

Kolejne zmiany dla pracodawców

Tarcza 3 wprowadza ważne zmiany dotyczące cudzoziemców. Po pierwsze przewiduje możliwość obniżenie im wymiaru etatu.  - Ustawa potwierdza, że można obniżyć etaty i wynagrodzenie cudzoziemcom do 20 proc. na mocy tarczy, bez zmiany ich dotychczasowych zezwoleń na pracę, oświadczeń czy zezwoleń na pobyt. Obecnie ta kwestia budziła wątpliwości, choć naszym zdaniem było to możliwe - mówi Karolina Schiffter, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter. W przypadku osób posiadających tzw. niebieską kartą zostało też wyraźnie potwierdzone, że nie ma obowiązku informowania urzędu o obniżeniu etatu. Tarcza 2 zwalnia też w określonych sytuacjach z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wykonujących pracę sezonową.  W czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz przez okres 30 dni po ich odwołaniu, cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową, dla którego wydawane są zezwolenia na pracę sezonową (zdefiniowane w ustawie o promocji zatrudnienia), nie potrzebują zezwolenia na pracę, o ile cudzoziemiec po dniu 13 marca 2020 r. posiadał zezwolenie na pracę lub oświadczenie - wyjaśnia mec. Schiffter. Ponadto przedłużone zostaną ważności kart pobytu członków rodziny obywatela UE do 30. dnia od odwołania stanu z epidemii lub zagrożenia nią. Co ważne, jak zauważa Michał Czapiewski, odstąpiono od wymogu osobistego złożenia dokumentów do wydania wizy przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wizy krajowej na terytorium swojego państwa.
Senat zdecydował o zgłoszeniu poprawki do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE. Jednak Sejm odrzucił tę poprawkę. 
Inna przegłosowana przez Senat poprawka zakładała objęcie pomocą "covidowską" sezonowych pracowników branży turystycznej, ale ona także została odrzucona przez Sejm.

Podatek od VOD i Netflixa

Tarcza 3 przewiduje też, że Netflix i inne serwisy dostarczające audiowizualną usługę medialną będą ponosić specjalną opłatę. Jej wysokość będzie uzależniona od przychodów i trafi na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłaty w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Do obliczenia wysokości opłaty pod uwagę będą brane przychody z uzyskiwane w Polsce. Z opłaty zwolnieni będą jedynie podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną będący mikroprzedsiębiorczą lub te, u których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu nie przekroczyła 1 proc. użytkowników sieci szerokopasmowych.

W tej części ustawy Senat wniósł poprawkę, mówi, że wpłaty na rzecz państwowego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

 

Sprawdź, co jeszcze zmienia tarcza 3

 • w kodeksie cywilnym - art. 387 (1) nieważność umowy ( "Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby."),
 • w prawie spółdzielczym - art. 9521 (powołanie innych organów niż dotychczasowe będzie możliwe)
 • ustawa o PIT (dotyczy zasiłku 50 proc. min. wynagrodzenia dla rolników i jego domowników)
 • w prawie łowieckim - w czasie pandemii decyzje finansowe podejmuje zarząd PZŁ
 • w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przesunięto terminy sprawozdań o odpadach ( do dnia 31 sierpnia 2020 r, do 31 października 2020 r., Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.),
 • w kodeksie karnym - przepisy antylichwiarskie - karane jest pobieranie dodatkowych opłat i odsetek związanych z umową kredytu i pożyczki (do art. 304 dodaje się: kto żąda zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za zwłokę określonych w ustawie.
 • w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pomoc publiczna może być udzielana pracodawcom za okresy od marca do grudnia 2020 r., mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce)
 • w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (do 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest zobowiązany udostępnić ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, zwaną dalej „informacją o stanie konta.”. Warunek: utworzenie profilu informacyjnego)
 • w ustawie o transporcie drogowym (inspektor przeprowadzający czynności kontrolne wprowadza dane o przeprowadzonej kontroli do ewidencji, a w przypadku stwierdzenia naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub stwierdzenia wykroczeń uzasadniających nałożenie grzywny inspektor sporządza protokół kontroli)
 • w ustawie o VAT (dotyczy środków finansowych otrzymanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich)
 • w ustawie o kinematografii (podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy)
 • w ustawie o opłatach abonamentowych (w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty elektronicznej. Zwolnienie od opłat abonamentowych obowiązuje nie dłużej niż do 60-ego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii)
 • w ustawie o spółdzielniach socjalnych (w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium RP stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, terminy ulegają przedłużeniu do upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
 • w ustawie o rezerwach strategicznych (rezerwy - wyłączone z zamówień publicznych)
 • w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (w okresie i na obszarze obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego operator może realizować usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich z zachowaniem prawa do rekompensaty. Zakres i warunki wykonywania przewozu, trasa i rozkład jazdy, określają organizator z operatorem w drodze zmiany umowy. Zmienione postanowienia umowne mogą dotyczyć przewozu realizowanego w okresie i na obszarze obowiązywania stanów wyjątkowych)
 • w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (zmienia egzaminy na kierowców - zaświadczenie ADR)
 • w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (audyt zużytych części za 2019 r. - przeprowadza się do 30 września 2020 roku, marszałkowi województwa przekazuje się uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu, nie później niż w terminie do 15 listopada 2020 r.)
 • ustawa o prokuraturze (dotyczy zgromadzeń prokuratorów i możliwości ocen kwalifikacji w formie pisemnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, członek Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, po upływie jego kadencji, bierze udział w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia)
 • w prawie wodnym ( m.in ustanowienia stref ochronnych, do 30 września 2020 r. podmioty je wykonujące zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych)
 • w ustawie - przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (przewody doktorskie, niezakończone do 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się, zaś postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy).
 • w ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ( przesunięto terminy umów z domami pomocy społecznej do 2021 i 2022 r.).
 • Nowela do specustawy: 
  - Przewiduje się dodanie do specustawy uchwalonej 2 marca br. przepisów dotyczących udziału wojska. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Co więcej - wykonywanie zadań służbowych związanych z pomocą w czasie pandemii, stwierdzać ma w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę. Żołnierzom zaangażowanym w pomoc starszym lub chorym zapewnia się noclegi. Jednak w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, nie przysługuje wynagrodzenie.
  - Uznanie złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej po terminie, nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r. za równoznaczne ze złożeniem tzw. „czynnego żalu” (możliwe będzie także wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru odsetek w tym zakresie);